§ 1. - Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania. - Dz.U.2004.221.2247 - OpenLEX

§ 1. - Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.221.2247

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2008 r.
§  1.
Dokumentami mającymi znaczenie dla kontroli celnej są:
1)
dokumenty wydawane lub potwierdzane przez organy celne, a w szczególności:
a)
pozwolenia,
b)
zezwolenia,
c)
świadectwa,
d)
zawiadomienia,
e)
powiadomienia,
f)
zaświadczenia,
g)
pokwitowania, w tym dowód uiszczenia kwoty wynikającej z długu celnego, potwierdzenie złożenia zabezpieczenia oraz dokonania innych wpłat na rzecz organów celnych,
h)
protokoły,
i)
dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia celnego,
j)
korespondencja mogąca mieć znaczenie dla kontroli;
2)
inne niż określone w pkt 1 lit. a i b decyzje, oraz postanowienia wydawane przez organy celne;
3)
orzeczenia wydawane w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
4)
złożone wnioski oraz wydane decyzje związane z przywozem towarów objętych kontyngentem taryfowym;
5)
świadectwa pochodzenia oraz inne dokumenty potwierdzające pochodzenie lub status celny towarów;
6)
faktury, kontrakty, umowy lub inne dokumenty służące w szczególności do ustalania wartości celnej, kraju pochodzenia towarów, warunków dostawy oraz klasyfikacji taryfowej;
7)
deklaracje skrócone lub inne dokumenty, które były wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej;
8)
regulaminy, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów prawa celnego;
9)
dane z ewidencji i rejestrów, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów prawa celnego, a w szczególności z:
a)
ewidencji towarów składowanych w magazynie czasowego składowania,
b)
ewidencji towarów prowadzonej przez prowadzącego skład celny,
c)
ewidencji towarów prowadzonej w związku z korzystaniem z gospodarczej procedury celnej, jeżeli taki obowiązek został określony przez organ celny,
d)
ewidencji prowadzonych przez osoby prowadzące działalność w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym,
e)
ewidencji i rejestrów prowadzonych przez osoby zarządzające magazynami żywnościowymi;
10)
wydruki z ewidencji i rejestrów, o których mowa w pkt 9, i ich zapis na elektronicznym nośniku informacji, jeżeli ewidencje i rejestry są prowadzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych;
11)
wydruki komunikatów informujących o dostarczeniu towaru oraz uwagach rozładunkowych, przesyłanych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w ramach procedury tranzytu, i ich zapis na elektronicznym nośniku informacji;
12)
złożone wnioski oraz wydane decyzje związane z ochroną praw własności intelektualnej;
13)
dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących posiadania, obrotu lub rozpowszechniania towarów, od których umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne uzależniają przywóz lub wywóz tych towarów;
14)
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do korzystania ze zwolnień z należności celnych przywozowych;
15)
zgłoszenia celne, w tym także zgłoszenie celne uzupełniające oraz dokumenty wymagane do objęcia towaru procedurą celną;
16)
wydruki komputerowe zgłoszenia celnego, jeżeli zgłoszenie celne zostało dokonane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, i jego zapis na elektronicznym nośniku informacji;
17)
dokumenty potwierdzające nadanie przeznaczenia celnego;
18)
dokumenty handlowe lub urzędowe, przedkładane przy objęciu towaru procedurą uproszczoną;
19)
pozwolenia na wykonanie prac budowlanych na terenie wolnego obszaru celnego oraz składu wolnocłowego;
20)
upoważnienia do działania jako przedstawiciel;
21)
zaświadczenia o wpisaniu na listę agentów celnych;
22)
dokumenty określające status prawny osoby wprowadzającej towar lub wyprowadzającej towar podlegający kontroli celnej;
23)
dokumenty bankowe oraz inne dokumenty potwierdzające rozliczenie należności i zobowiązań z kontrahentami;
24)
międzynarodowe dokumenty gwarancyjne;
25)
dokumenty dotyczące transportu i spedycji, a w szczególności umowa przewozu, dokumenty przewozowe, faktury lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty za przewóz;
26)
księgi podatkowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)), oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów, a także dokumentacja i sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 10 i rozdziałach 5, 6 i 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.3));
27) 1
 księgi rachunkowe, o których mowa w art. 496 lit. i rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej "Rozporządzeniem Wykonawczym";
28)
dokumenty dotyczące towarów objętych Wspólną Polityką Rolną;
29)
dokumenty dotyczące badań laboratoryjnych;
30)
ewidencje i rejestry, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów odrębnych;
31) 2
 dokumenty związane z uzyskaniem i późniejszym stosowaniem świadectw upoważnionych przedsiębiorców, o których mowa w art. 14a Rozporządzenia Wykonawczego (świadectwo AEO).
1 § 1 pkt 27 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.234.1720) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.
2 § 1 pkt 31 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.234.1720) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.