§ 3. - Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania. - Dz.U.1999.87.972 - OpenLEX

§ 3. - Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.87.972

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2003 r.
§  3.
Traci moc dział V zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie ewidencji towarów, wzorów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych, formularzy i rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania oraz warunków i trybu rejestrowania kwot należności (Monitor Polski Nr 70, poz. 688).