§ 1. - Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania. - Dz.U.1999.87.972 - OpenLEX

§ 1. - Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.87.972

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2003 r.
§  1.
Dokumentami mającymi znaczenie dla kontroli celnej są:
1)
dokumenty wydawane przez organy celne, a w szczególności:
a)
pozwolenia,
b)
koncesje,
c)
zaświadczenia,
d)
pokwitowania, w tym: dowód uiszczenia kwoty wynikającej z długu celnego, potwierdzenie złożenia zabezpieczenia, kaucji gwarancyjnej oraz dokonania innych wpłat na rzecz organów celnych,
2)
inne decyzje i postanowienia wydawane przez organy celne,
3)
orzeczenia wydawane w postępowaniu karnym skarbowym przez organy celne,
4) 1
pozwolenia i decyzje, o których mowa w art. 1414 i 1415 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny, zwanej dalej "Kodeksem celnym",
5)
świadectwa pochodzenia i inne dowody pochodzenia towarów,
6)
faktury i inne dokumenty służące do ustalania wartości celnej,
7)
deklaracja skrócona lub dokumenty, o których mowa w art. 42 § 1 Kodeksu celnego,
8)
regulaminy, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów prawa celnego, a w szczególności: regulamin magazynu celnego, regulamin funkcjonowania składu celnego, regulamin funkcjonowania wolnego obszaru celnego oraz składu wolnocłowego,
9)
ewidencje i rejestry, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów prawa celnego, a w szczególności: ewidencje towarów składowanych w magazynie celnym, ewidencje i rejestry prowadzone przez agencje celne, ewidencje towarowe składu celnego oraz ewidencje prowadzone przez osoby prowadzące działalność w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym,
10)
wydruki ewidencji, jeżeli ewidencje prowadzi się z zastosowaniem techniki elektronicznego przetwarzania danych,
11)
wydruki komputerowe zgłoszenia celnego, jeżeli zgłoszenie celne zostało dokonane z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych,
12)
wnioski i decyzje w sprawie ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej,
13)
dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących posiadania, obrotu lub rozpowszechniania towarów, od których umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne uzależniają przywóz lub wywóz tych towarów,
14)
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do korzystania ze zwolnień od cła,
15)
zgłoszenia celne, w tym także zgłoszenie celne uzupełniające oraz dokumenty wymagane do objęcia towaru procedurą celną,
16)
protokoły sporządzane przez organy celne, jeżeli zostały one doręczone osobom,
17)
dokumenty handlowe lub urzędowe, przedkładane przy objęciu towaru procedurą uproszczoną,
18)
księgi uszlachetniania czynnego,
19)
pozwolenia, o których mowa w art. 170 § 2 Kodeksu celnego,
20)
upoważnienia, o których mowa w art. 254 § 2 Kodeksu celnego,
21)
zaświadczenia o wpisaniu na listę agentów celnych,
22)
dokumenty określające status prawny osoby wprowadzającej towar lub wyprowadzającej towar podlegający kontroli celnej,
23) 2
dokumenty bankowe potwierdzające przekazanie płatności na rzecz kontrahenta,
24)
dokumenty bankowe zezwalające na wywóz wartości dewizowych za granicę,
25)
wykorzystane międzynarodowe dokumenty gwarancyjne,
26)
dokumenty dotyczące transportu i spedycji, a w szczególności umowy przewozu, faktury lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na przewóz,
27) 3
księgi podatkowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów, a także dokumentacja, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152 i Nr 139, poz. 1324).
1 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.199.1943) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 grudnia 2003 r.
2 § 1 pkt 23 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.199.1943) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 grudnia 2003 r.
3 § 1 pkt 27 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.199.1943) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 grudnia 2003 r.