§ 8. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od... - Dz.U.2017.2007 - OpenLEX

§ 8. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2007

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2017 r.
§  8. 
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9a ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
analizę wykazującą, że zwrot należności Funduszu zgodnie z warunkami zaproponowanymi we wniosku jest korzystniejszy niż zwrot możliwy do uzyskania przez Fundusz w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub postępowania likwidacyjnego, zawierającą w szczególności:
a)
ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku; obliczenie kwoty należności możliwej do uzyskania w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku powinno uwzględniać następujące informacje:
wartość należności Funduszu,
wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku,
wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku zdyskontowaną na dzień rozpatrzenia wniosku w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności Funduszu,
b)
ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu możliwego do uzyskania w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub w postępowaniu likwidacyjnym; obliczenie kwoty możliwej do uzyskania na drodze przymusowej powinno uwzględniać następujące informacje:
wartość należności Funduszu,
rodzaje zabezpieczeń posiadanych przez Fundusz,
wartość należności innych wierzycieli oraz rodzaje posiadanych przez nich zabezpieczeń,
pozycję Funduszu w kolejności zaspokajania wierzycieli, z uwzględnieniem posiadanych przez Fundusz zabezpieczeń,
szacowaną wartość majątku dłużnika Funduszu wraz z podaniem metod, na których podstawie dokonano oszacowania, oraz podmiotu, który dokonał tego oszacowania,
szacowane koszty postępowania likwidacyjnego,
szacowany czas niezbędny do uzyskania zwrotu należności Funduszu w postępowaniu likwidacyjnym,
c)
założenia uzasadniające ustalone poziomy zwrotu należności Funduszu, o których mowa w lit. a i b;
2)
dokumenty, na których podstawie została przygotowana analiza, o której mowa w pkt 1:
a)
pozwalające ocenić aktualną sytuację finansową dłużnika Funduszu,
b)
plan naprawczy pozwalający ocenić, czy dłużnik Funduszu będzie w stanie zrealizować spłatę należności zgodnie z zaproponowanymi warunkami, wraz z prognozami finansowymi obejmującymi cały okres, w którym będzie następowała spłata należności Funduszu,
c)
ocena prawna możliwości przymusowego odzyskania należności przez Fundusz;
3)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy.