§ 7. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od... - Dz.U.2017.2007 - OpenLEX

§ 7. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2007

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2017 r.
§  7. 
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9a ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1;
2)
oświadczenie dłużnika Funduszu, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu uniemożliwiającego spłacenie należności Funduszu, nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo lub w całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niego i jego rodziny, w szczególności pozbawiłoby jego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;
3)
dokumenty potwierdzające zawarty w oświadczeniu stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym ostatnie złożone zeznanie podatkowe;
4)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3 ustawy.