§ 6. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od... - Dz.U.2017.2007 - OpenLEX

§ 6. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2007

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2017 r.
§  6. 
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1;
2)
analizę wykazującą, że dochodzenie zwrotu należności Funduszu jest związane z poniesieniem kosztów znacznie przewyższających wysokość dochodzonych kwot, z wyliczeniem rzeczywistych kosztów, które należałoby ponieść w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym;
3)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy.