§ 4. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od... - Dz.U.2017.2007 - OpenLEX

§ 4. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2007

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2017 r.
§  4. 
Do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9a ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku oraz oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym, a w przypadku dłużnika Funduszu będącego osobą fizyczną także o sytuacji rodzinnej, dochodach i kosztach utrzymania;
2)
sporządzony przez marszałka województwa opis stanu faktycznego zawierający: kwoty należności Funduszu, których dotyczy wniosek, z podziałem na należność główną, odsetki, koszty i inne należności, okresy, za które zostały wypłacone świadczenia ze środków Funduszu i ich wysokość, podstawy prawne wypłaty każdego ze świadczeń ze środków Funduszu, wykazy spłaconych kwot i przebieg postępowania windykacyjnego;
3)
sporządzone przez marszałka województwa stanowisko określające przedmiot wniosku, jego podstawę prawną oraz w zależności od rodzaju wniosku proponowane warunki zwrotu, odstąpienia od dochodzenia zwrotu lub umorzenia należności Funduszu wraz z uzasadnieniem;
4)
sporządzoną przez marszałka województwa opinię prawną dotyczącą aktualnego stanu prawnego, zawierającą ocenę możliwości lub zasadności dalszego dochodzenia zwrotu należności Funduszu od dłużnika Funduszu oraz warunków przedstawionych przez dłużnika Funduszu.