§ 2. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od... - Dz.U.2017.2007 - OpenLEX

§ 2. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2007

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2017 r.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
marszałku województwa - rozumie się przez to marszałka województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy;
2)
pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - rozumie się przez to pomoc spełniającą przesłanki określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących odpowiednio pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie;
3)
pomocy publicznej - rozumie się przez to pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948).