§ 14. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od... - Dz.U.2017.2007 - OpenLEX

§ 14. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2007

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2017 r.
§  14. 
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 7 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
zaświadczenia, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. c i d;
2)
informację, o której mowa w § 10 pkt 3;
3)
dokument, o którym mowa w § 10 pkt 4;
4)
postanowienie, o którym mowa w § 10 pkt 5;
5)
protokół organu egzekucyjnego z czynności terenowych;
6)
aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS;
7)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 7 ustawy.