§ 13. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od... - Dz.U.2017.2007 - OpenLEX

§ 13. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2007

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2017 r.
§  13. 
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 4 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe o:
a)
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów,
b)
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu w razie stwierdzenia, że jego majątek obciążony jest hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
c)
umorzeniu postępowania upadłościowego dłużnika Funduszu, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika Funduszu obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
2)
informację o dacie wpływu wniosku o ogłoszenie upadłości;
3)
aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS;
4)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 4 ustawy.