§ 12. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od... - Dz.U.2017.2007 - OpenLEX

§ 12. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2007

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2017 r.
§  12. 
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 3 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
dokument potwierdzający wykreślenie dłużnika Funduszu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej "KRS";
2)
postanowienie, o którym mowa w § 11 pkt 6;
3)
prawomocne postanowienie sądu o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wskazujące na brak majątku dłużnika Funduszu;
4)
informację sądu o nieprzerejestrowaniu dłużnika Funduszu do KRS zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. poz. 770, z późn. zm.);
5)
informację dotyczącą nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia dłużnika Funduszu zgodnie z art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym;
6)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 3 ustawy.