§ 10. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od... - Dz.U.2017.2007 - OpenLEX

§ 10. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2007

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2017 r.
§  10. 
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 1 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
informację organu egzekucyjnego o stanie majątkowym dłużnika Funduszu;
2)
informacje uzyskane w postępowaniu sądowym o wyjawienie majątku dłużnika Funduszu;
3)
informację organu egzekucyjnego, o której mowa w art. 7601 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.);
4)
protokół lub inny dokument z wysłuchania wierzyciela i dłużnika Funduszu w trybie art. 827 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego;
5)
postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, które uprawomocniło się nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
6)
porównanie kosztów dochodzenia i egzekucji należności Funduszu z kwotą możliwą do uzyskania w postępowaniu windykacyjnym;
7)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 1 ustawy.