§ 1. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od... - Dz.U.2017.2007 - OpenLEX

§ 1. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2007

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2017 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku:
1)
marszałka województwa o odstąpienie w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności lub umorzenie w całości lub w części należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "Funduszem", o którym mowa w art. 23 ust. 9 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, zwanej dalej "ustawą";
2)
dłużnika Funduszu w sprawie określenia warunków zwrotu należności, w szczególności rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty należności lub odstąpienia w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności lub umorzenia w całości lub w części należności Funduszu, o którym mowa w art. 23 ust. 9a ustawy;
3)
dłużnika Funduszu o wyrażenie zgody na objęcie układem wierzytelności Funduszu, o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy;
4)
dłużnika Funduszu o zawarcie porozumienia w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności Funduszu, w szczególności o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności, o którym mowa w art. 23a ust. 3 ustawy.