Rodzaje dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2080

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie rodzajów dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560) zarządza się, co następuje:
Do dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej zalicza się:
1)
dokumentację normatywną;
2)
dokumentację operacyjną.
Dokumentację, o której mowa w § 1 pkt 1, stanowią:
1)
dokumentacja dotycząca systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wytworzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001;
2)
dokumentacja ochrony infrastruktury, z wykorzystaniem której świadczona jest usługa kluczowa, dotycząca:
a)
charakterystyki usługi kluczowej oraz infrastruktury,
b)
szacowania ryzyka dla obiektów infrastruktury,
c)
oceny aktualnego stanu ochrony infrastruktury (plan postępowania z ryzykiem),
d)
opisu zabezpieczeń technicznych obiektów infrastruktury,
e)
zasad organizacji i wykonywania ochrony fizycznej infrastruktury,
f)
danych o specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 1629 i 1669), chroniącej infrastrukturę, jeśli taka formacja występuje;
3)
dokumentacja systemu zarządzania ciągłością działania usługi kluczowej wytworzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 22301;
4)
dokumentacja techniczna systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej;
5)
dokumentacja wynikająca ze specyfiki świadczonej usługi kluczowej w danym sektorze lub podsektorze.
Dokumentację, o której mowa w § 1 pkt 2, stanowią:
1)
dokumentacja dotycząca procedur oraz instrukcji wynikających z dokumentacji normatywnej;
2)
opisy sposobów dokumentowania wykonania czynności w ramach ustalonych procedur;
3)
dokumentacja poświadczająca każdorazowe wykonanie procedury.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.