Rodzaj placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty... - Dz.U.2004.67.617 - OpenLEX

Rodzaj placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz tryb jej wydawania tym placówkom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.67.617

Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
1)
domy pomocy społecznej,
2)
placówki opiekuńczo-wychowawcze,
3)
ośrodki wsparcia
-
jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.
Do placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
1)
warsztaty terapii zajęciowej,
2)
ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,
3)
zakłady aktywności zawodowej,
4)
specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne
-
jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.
Do placówek zajmujących się rehabilitacją leczniczą osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
1)
zakłady opiekuńczo-lecznicze,
2)
zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
3)
sanatoria,
4)
prewentoria,
5)
zakłady rehabilitacji leczniczej,
6)
inne zakłady opieki zdrowotnej zajmujące się statutowo wykonywaniem świadczeń zdrowotnych związanych z rehabilitacją leczniczą
-
jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.
Do placówek zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
1)
przedszkola,
2)
szkoły,
3)
szkoły wyższe,
4)
ośrodki zajmujące się edukacją
-
jeżeli kształcą się w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.
1.
Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki, o której mowa w § 1-4.
2.
Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 54, poz. 535.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

/pieczęć placówki/ ............ dnia ...........

WNIOSEK

o wydanie karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

Wnoszę o wydanie karty parkingowej dla .....................

tj. placówki, o której mowa w § 1-4 rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju

placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją

osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty

parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom, uprawnionej

do uzyskania karty parkingowej.

I.INFORMACJA O PLACÓWCE

Nazwa
Nr kodu pocztowegoMiejscowośćUlicaNr
PowiatWojewództwo
Imię i nazwisko pracownika placówki

II. INFORMACJA O POJEŹDZIE

Marka pojazdu
Numer rejestracyjny pojazdu

III. INFORMACJA O PRZEBYWANIU W PLACÓWKACH OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W placówce przebywają bądź kształcą się osoby posiadające:
Ważne orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawnościTak*
Ważne orzeczenia o niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychTak*
Ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidztwa lub niezdolności do pracy wydane przez komisje Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych i AdministracjiTak*
Ważne orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez lekarza rzeczoznawcę lub Komisję Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoTak*
Ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidztwa wydane przez Komisję ds. Inwalidztwa i ZatrudnieniaTak*

* Zaznaczyć prawidłowe przez podkreślenie.

............................. .........................

(podpis osoby uprawnionej (miejscowość, data)

do reprezentowania placówki)

IV.OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Na podstawie art. 75 § 2 Kodeksu postępowania

administracyjnego, świadomy(a) odpowiedzialności karnej,

zgodnie z art. 233 § 1-3 i 6 Kodeksu karnego, za podanie w

niniejszym wniosku nieprawdy, potwierdzam własnoręcznym

podpisem prawdziwość danych w nim zamieszczonych.

Oświadczam jednocześnie, że jest mi znana treść art. 233 §

1-3 i 6 Kodeksu karnego.

"Art. 233 § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za

dowód w postępowaniu sądowym lub w innym

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega

karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby

przyjmujący zeznanie, działając w zakresie

swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie

lub odebrał od niego przyrzeczenie.

§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie

odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania,

składa fałszywe zeznanie z obawy przed

odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu

lub jego najbliższym.

..................................................

§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio

do osoby, która składa fałszywe oświadczenie,

jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość

odebrania oświadczenia pod rygorem

odpowiedzialności karnej.".

......................... ........................

(podpis osoby uprawnionej (miejscowość, data)

do reprezentowania placówki)