Rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2525

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Na podstawie art. 80cf ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów na podstawie art. 80c i art. 80cc-80ce ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą".
Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Komendantowi Służby Ochrony Państwa, Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego, sądom, prokuraturze, organom Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy.
Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów, strażom gminnym (miejskim), Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, komornikom sądowym, administracyjnym organom egzekucyjnym, organom podatkowym, ministrowi właściwemu do spraw środowiska, ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy.
Organom Inspekcji Ochrony Środowiska udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5 ustawy, art. 80b ust. 1 pkt 8-8b ustawy, art. 80b ust. 1 pkt 10 ustawy w zakresie terminu badania technicznego, art. 80b ust. 1 pkt 13 ustawy w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu, roku produkcji pojazdu, daty pierwszej rejestracji w kraju, daty pierwszej rejestracji za granicą, daty pierwszej rejestracji, art. 80b ust. 1 pkt 16, 17 ustawy w zakresie daty i przyczyny wyrejestrowania pojazdu oraz art. 80b ust. 1 pkt 18 ustawy w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu lub dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 7, 8, 8b, 13 ustawy w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju, roku produkcji pojazdu, pojemności skokowej silnika, maksymalnej mocy netto silnika, maksymalnej mocy netto silnika elektrycznego i rodzaju paliwa, art. 80b ust. 1 pkt 14, 17 i 20 ustawy.
Wojskowym komendantom uzupełnień udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. a, b, d, e, pkt 3 lit. a, b, d, e, pkt 4 lit. a, b, d, e, pkt 8b, pkt 10 ustawy w zakresie terminu badania technicznego i wartości odczytu wskazania drogomierza pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary, art. 80b ust. 1 pkt 13 ustawy w zakresie marki, kategorii pojazdu, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu i roku produkcji, art. 80b ust. 1 pkt 14 ustawy w zakresie daty albo przedziału dat kradzieży i daty odnotowania odnalezienia pojazdu albo daty odwołania poszukiwań oraz art. 80b ust. 1 pkt 18 ustawy w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu lub dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.
Zakładom ubezpieczeń udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-8b, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21 i 22 ustawy.
Stacjom kontroli pojazdów udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy z wyłączeniem danych osobowych, pkt 8b, 9-13, 15, 15a, 17, 18, 21 i 22 ustawy.
Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 8, 10, 13, 16, 17 i 18 ustawy.
Organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 8-8b, 13 ustawy w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji pojazdu oraz art. 80b ust. 1 pkt 14, 17 ustawy w zakresie wyrejestrowania pojazdu.
Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi ośrodka pomocy społecznej albo dyrektorowi centrum usług społecznych, pracownikowi socjalnemu udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 7, 8, 8b, 13 w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji pojazdu oraz art. 80b ust. 1 pkt 14, 16 i 17 ustawy.
Organowi prowadzącemu Rejestr Zastawów Skarbowych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 7, 8, 8b i 20 ustawy.
Organom administracji miar udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 13 ustawy w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu, roku produkcji pojazdu, daty pierwszej rejestracji w kraju, daty pierwszej rejestracji za granicą, daty pierwszej rejestracji, art. 80b ust. 1 pkt 16, 17 ustawy w zakresie daty i przyczyny wyrejestrowania pojazdu oraz art. 80b ust. 1 pkt 18 ustawy w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu lub dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.
Krajowemu ośrodkowi bilansowania i zarządzania emisjami udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 13 i 18 ustawy.
Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy.
Właścicielowi pojazdu, posiadaczowi pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną oraz użytkownikowi pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu), udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-16, 17, 18 i 20-22 ustawy, dotyczące ich pojazdów.
Podmiotom, o których mowa w art. 80cd ust. 1 ustawy, mogą być udostępnione dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-16, 17, 18 i 20-22 ustawy.
Do ponownego wykorzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych mogą być udostępnione dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 2-4 lub pkt 8a ustawy - w zakresie identyfikatora jednostki podziału terytorialnego i nazwy miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT oraz numeru identyfikacyjnego REGON, art. 80b ust. 1 pkt 6 ustawy z wyłączeniem imienia i nazwiska (nazwy lub firmy) ubezpieczonego i jego adresu zamieszkania (siedziby), daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serii, numeru i nazwy dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwy państwa, które wydało ten dokument, oraz cech identyfikujących dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, art. 80b ust. 1 pkt 8b ustawy z wyłączeniem numeru VIN oraz numeru nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, oznaczenia podmiotu wprowadzającego dane oraz daty i godziny wprowadzenia danych, art. 80b ust. 1 pkt 10 ustawy w zakresie rodzaju badania technicznego, rodzaju dodatkowego badania technicznego oraz wartości odczytu wskazania drogomierza pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary, art. 80b ust. 1 pkt 12-14, pkt 17 ustawy w zakresie wyrejestrowania pojazdu, art. 80b ust. 1 pkt 21 ustawy w zakresie przyczyny wymiany drogomierza, wartości odczytu wskazania drogomierza pojazdu wraz z jednostką miary oraz wyniku odczytu wskazania drogomierza, art. 80b ust. 1 pkt 22 ustawy w zakresie wartości odczytu wskazania drogomierza w momencie kontroli wraz z jednostką miary.
1. 
Podmiotom wskazanym w § 2, § 3, § 5, § 7, § 11, § 12, § 16 i § 17 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 7 ustawy, udostępnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957 oraz z 2019 r. poz. 730).
2. 
Podmiotom wskazanym w § 2, § 3, § 7, § 8, § 16 i § 17 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 11 ustawy, udostępnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm. 2 ).
3. 
Podmiotom wskazanym w § 2 i § 3 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 16a ustawy, udostępnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
4. 
Podmiotom wskazanym w § 2-8, § 10-12, § 16 i § 17 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 8b ustawy, udostępnia się po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji informacji, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 79, 650 i 957 oraz z 2019 r. poz. 53).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 3
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2270).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 2183 i 2281, z 2016 r. poz. 352 i 2001, z 2017 r. poz. 379, 777 i 1926 oraz z 2018 r. poz. 957.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 1270), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (Dz. U. poz. 870).