Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1270

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Na podstawie art. 80cf ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów na podstawie art. 80c i art. 80cc-80ce ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą".
§  2.  Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Komendantowi Służby Ochrony Państwa, Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego, sądom, prokuraturze oraz organom Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy.
§  3.  Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów, strażom gminnym (miejskim), komornikom sądowym, administracyjnym organom egzekucyjnym, organom podatkowym, ministrowi właściwemu do spraw środowiska, ministrowi właściwemu do spraw transportu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy.
§  4.  Organom Inspekcji Ochrony Środowiska udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 8-8b, 10 - w zakresie terminu badania technicznego, pkt 13 - w zakresie marki, kategorii pojazdu, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu, roku produkcji, daty pierwszej rejestracji w kraju, daty pierwszej rejestracji za granicą, daty pierwszej rejestracji, pkt 16, 17 - w zakresie daty i przyczyny wyrejestrowania pojazdu oraz pkt 18 ustawy - w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu albo dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.
§  5.  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 7, 8, 8b, 13 - w zakresie marki, kategorii pojazdu, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu, roku produkcji, pojemności skokowej silnika, maksymalnej mocy netto silnika, maksymalnej mocy netto silnika elektrycznego i rodzaju paliwa, pkt 14, 17 oraz 20 ustawy.
§  6.  Wojskowym komendantom uzupełnień udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. a, b, d, e, pkt 3 lit. a, b, d, e, pkt 4 lit. a, b, d, e, pkt 8b, 10 - w zakresie terminu badania technicznego i odczytu liczników przebiegu pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary, pkt 13 - w zakresie marki, kategorii pojazdu, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu i roku produkcji, pkt 14 - w zakresie daty albo przedziału dat kradzieży i daty odnotowania odnalezienia pojazdu albo daty odwołania poszukiwań oraz pkt 18 ustawy - w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu albo dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.
§  7.  Zakładom ubezpieczeń udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-8b, 10, 11, 13, 14, 16, 17 oraz 18 ustawy.
§  8.  Stacjom kontroli pojazdów udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 8 - z wyłączeniem danych osobowych, pkt 8b, 9-13, 15, 15a, 17 oraz 18 ustawy.
§  9.  Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 8, 10, 13, 16, 17 oraz 18 ustawy.
§  10.  Organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 8-8b, 13 - w zakresie marki, kategorii pojazdu, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, pkt 14 oraz 17 ustawy - w zakresie wyrejestrowania pojazdu.
§  11.  Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi ośrodka pomocy społecznej lub pracownikowi socjalnemu udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 7, 8, 8b, 13 - w zakresie marki, kategorii pojazdu, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, pkt 14, 16 oraz 17 ustawy.
§  12.  Organowi prowadzącemu Rejestr Zastawów Skarbowych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 7, 8, 8b oraz 20 ustawy.
§  13.  Organom administracji miar udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 13 - w zakresie marki, kategorii pojazdu, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu, roku produkcji, daty pierwszej rejestracji w kraju, daty pierwszej rejestracji za granicą, daty pierwszej rejestracji, pkt 16 i 17 - w zakresie daty i przyczyny wyrejestrowania pojazdu oraz pkt 18 ustawy - w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu albo dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.
§  14.  Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 8 oraz 9 ustawy.
§  15.  Właścicielowi pojazdu, posiadaczowi pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną oraz użytkownikowi pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu), udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-16, 17, 18 oraz 20 ustawy, dotyczące ich pojazdów.
§  16.  Podmiotom, o których mowa w art. 80cd ust. 1 ustawy, mogą być udostępnione dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-16, 17, 18 oraz 20 ustawy.
§  17.  Do ponownego wykorzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych mogą być udostępnione dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 2-4, 8a - w zakresie identyfikatora jednostki podziału terytorialnego i nazwy miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT oraz numeru identyfikacyjnego REGON, pkt 6 - z wyłączeniem imienia i nazwiska (nazwy lub firmy) ubezpieczonego i jego adresu zamieszkania (siedziby), daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serii, numeru i nazwy dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwy państwa, które wydało ten dokument, oraz cech identyfikujących dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, pkt 8b - z wyłączeniem numeru VIN oraz numeru nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, oznaczenia podmiotu wprowadzającego dane oraz daty i godziny wprowadzenia danych, pkt 10 - w zakresie rodzaju badania technicznego, rodzaju dodatkowego badania technicznego oraz odczytu liczników przebiegu pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary, pkt 12-14 oraz 17 ustawy - w zakresie wyrejestrowania pojazdu.
§  18. 
1.  Podmiotom wskazanym w § 2, § 3, § 5, § 7, § 11, § 12, § 15 i § 16 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 7 ustawy, udostępnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957 oraz z 2019 r. poz. 730).
2.  Podmiotom wskazanym w § 2-8, § 10-12, § 15-17 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 8b ustawy, udostępnia się po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji informacji, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 79, 650 i 957 oraz z 2019 r. poz. 53).
3.  Podmiotom wskazanym w § 2, § 3, § 7, § 8, § 15 i § 16 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 11 ustawy, udostępnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.).
4.  Podmiotom wskazanym w § 2 i § 3 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 16a ustawy, udostępnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
§  19.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r. 2
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 1031 i 2114, z 2017 r. poz. 2081 oraz z 2018 r. poz. 233 i 1047), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 79, 650 i 957 oraz z 2019 r. poz. 53).