Roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.214.2096

Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie" na 2004 r.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)
identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznychSposoby eliminacji zagrożeń
123
1Wydeptywanie pokrywy glebowej, uszkadzanie brzegów jezior przez pieszych.Wykonanie zabezpieczeń technicznych polegających na budowie kładek, barier. Oznakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, miejsc postoju i miejsc rekreacyjnych.
2Nieprawidłowy skład gatunkowy drzewostanów z siedliskiem, nieprawidłowa struktura przestrzenna i wiekowa w drzewostanach sztucznego pochodzenia.Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanie w celu zróżnicowania struktury wiekowej i przestrzennej. Wprowadzanie gatunków drzew zgodnych z siedliskiem.
3Uszkodzenie drzewostanów sosnowych na skutek żeru brudnicy mniszki, cetyńców i przypłaszczka granatka oraz występowania rdzy kory sosnowej.Wycinanie drzew chorych. Prognozowanie zagrożeń ze strony owadów. Wykładanie pułapek na owady. Wykładanie schronów dla nietoperzy. Pozostawianie drzew dziuplastych.
4Uszkadzanie upraw leśnych przez jelenie i sarny.Grodzenie upraw leśnych. Zmniejszenie liczebności jeleni i saren.
5Zagrożenie drzewostanów sosnowych przez pożary.Oranie pasów przeciwpożarowych (mineralizacja) oraz usuwanie materiałów łatwo palnych z zagrożonego terenu, głównie w pobliżu parkingów leśnych i szlaków komunikacyjnych. Utrzymanie w sprawności punktów poboru wody, przejezdności dróg dojazdowych.
6Zanikanie niektórych gatunków roślin zielnych w następstwie zaprzestania użytkowania łąk i pastwisk, powodujące obniżanie różnorodności biologicznej.Wykaszanie łąk i pastwisk.

Usuwanie biomasy w celu utrzymania zróżnicowania siedlisk roślin zielnych.

7Niekorzystne zmiany składu ilościowego i jakościowego ryb w jeziorach, spowodowane procesami nadmiernego gromadzenia substancji pokarmowych (eutrofizacja) i gospodarką rybacką prowadzoną w okresie poprzedzającym utworzenie Parku.Regulacja składu gatunkowego i struktury wiekowej populacji ryb przez odłowy regulacyjne.

Zarybianie gatunkami występującymi w niedoborze.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

CeleSposoby i zakresLokalizacja*
123
1. Ochrona

ekosystemów

leśnych.

Zalesienia gruntów rolnych, na powierzchni 2,06 ha.29f, 132b, 136c, 138h, 138i, 148b.
Wprowadzenie gatunków liściastych pod osłoną drzewostanu, na powierzchni 0,30 ha.132a.
Przygotowanie gleby pod obsiew naturalny sosny, na powierzchni 0,30 ha.27d.
Siew nasion sosny miejscowego pochodzenia (poprawki) w przerzedzonych drzewostanach, na powierzchni 2,20 ha.41b, (83c)1).
Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne), na powierzchni 23,29 ha.7b, 8d, 31d, 37h, 38g, 41g, 46b, f, 50b, g, 62i, 99c, 105g, 157a, 159a.
Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna), na powierzchni 165,88 ha.1b, 4a, 6d, 6c, 8b, 9g, j, 18a, b, 19j, 26b, 34d, 36f, 37a, 37b, 39c, 51b, 63c, 78j, 90g, h, 105i, 107h, 113a, b, 117b, d, 120b, 121b, c, d, 122a, b, c, 138g.
Odsłanianie nowego pokolenia drzew przez usuwanie części drzew z górnego piętra drzewostanu głównego, na powierzchni 3,69 ha.132a.
Ochrona przed ekspansją obcych gatunków roślin; wycinanie i wyrywanie czeremchy amerykańskiej, na powierzchni 7,39 ha.138g, 150a, 161c.
Porządkowanie terenu do zalesień przez usuwanie jeżyn, na powierzchni 0,67 ha.29f.
Usuwanie drzew zasiedlonych przez owady i opanowanych przez grzyby, z pozostawieniem części drzew niezagrażających zdrowotności drzewostanów.Obszar objęty ochroną częściową.
Wyłożenie drzew pułapkowych na cetyńce, w ilości 260 sztuk.Obszar objęty ochroną częściową.
Wyłożenie pułapek zapachowych (feromonowych) na:

- cetyńce 10 sztuk,

- drwalnika paskowanego

10 sztuk,

- kornika drukarza 10 sztuk,

- brudnicę mniszkę 20 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.
Prognozowanie zagrożeń ze strony brudnicy mniszki przez kontrolną ścinkę drzew na płachtę w celu liczenia gąsienic, w ilości 160 sztuk.Obszar objęty ochroną częściową.
Pozostawienie drzew dziuplastych. Wywieszenie schronów dla nietoperzy, w ilości 10 sztuk.Obszar objęty ochroną częściową.
Kontrolne poszukiwanie owadów w ściółce, w ilości 140 prób.Obszar objęty ochroną częściową.
Grodzenie upraw leśnych siatką w celu ich ochrony przed jeleniowatymi, na powierzchni 2,10 ha.29f, 136c, 138h, 138i, 148b.
Naprawa istniejących ogrodzeń upraw leśnych, na długości 10.310 mb.3b, (19i, h, 74f)1), 88c, h, (91a, b, 104f, 109g, 122f, 124a, f, 132a, 138f, 141h, 151d, 158c, 160f)1).
Zmniejszenie liczebności zwierząt łownych: sarna - 30 sztuk (w tym: kozły - 10 sztuk, kozy - 20 sztuk), jeleń 10 sztuk (w tym: byki - 4 sztuki i łanie - 6 sztuk).Obszar objęty ochroną częściową.
Oranie pasów przeciwpożarowych (mineralizacja), na długości 6,7 km.Wzdłuż drogi publicznej i wokół parkingów.
Usuwanie gałęzi i resztek drzew z pasa o szerokości 50 m, przylegającego do drogi publicznej i parkingów, na powierzchni 32,00 ha.Obwód Ochronny Bachorze. Obwód Ochronny Drzewicz.
Utrzymanie siedmiu punktów czerpania wody dla celów gaśniczych. Oczyszczanie z roślinności miejsc poboru wody, naprawa pomostów i drabinek. Utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych do punktów czerpania wody. Odnowienie oznakowań.1a, 34c, 57a, 92n, 136p, 145c, 150h.
Bieżąca konserwacja oznakowań na powierzchni monitoringu przyrodniczego, w ilości 200 sztuk.Obszar całego Parku.
Konserwacja powierzchni monitoringu runa, w ilości 2 sztuk.41b, 120g.
Wymiana tablic wyznaczających granice Parku:

- przy drogach 40 sztuk,

- przy szlakach turystycznych

15 sztuk.

Obszar całego Parku.
Wprowadzenie nowego podziału powierzchniowego Parku przez malowanie nowych numerów na słupkach oddziałowych, w ilości 190 sztuk.Obszar całego Parku.
2. Ochrona

nieleśnych

ekosystemów

lądowych.

Koszenie mechaniczne łąk i pastwisk (z usunięciem skoszonej biomasy), na powierzchni 53,07 ha3c, f, 44d, 57b, 93a, 94b, 128g, 138f, 150b, i, j, k, l, (m, n)1), (151a)1), b, (c)1).
3. OchronaZarybianie wylęgiem sielawy**:
ekosystemów650.000 sztukJezioro Ostrowite1).
wodnych. 50.000 sztuk.Jezioro Zielone1).
Zarybianie wylęgiem siei**:
125.000 sztukJezioro Ostrowite1).
25.000 sztukJezioro Zielone1).
lub narybek letni
3.500 sztukJezioro Ostrowite1).
500 sztuk.Jezioro Zielone1).
Zarybianie węgorzem obsadowym:
450 sztukJezioro Ostrowite1).
100 sztukJezioro Zielone1).
300 sztukJezioro Jeleń1).
50 sztukJezioro Bełczak1).
100 sztukJezioro Główka1).
300 sztukJezioro Płęsno1).
200 sztukJezioro Skrzynka1).
100 sztuk.Jezioro Wielkie Krzywce1).
Zarybianie palczakiem szczupaka:
100 kgJezioro Ostrowite1).
10 kgJezioro Zielone1).
20 kgJezioro Jeleń1).
5 kgJezioro Bełczak1).
10 kgJezioro Główka1).
5 kgJezioro Płęsno1).
5 kgJezioro Skrzynka1).
10 kgJezioro Wielkie Krzywce1).
5 kgJezioro Małe Krzywce1).
5 kg.Jezioro Olbracht1).
Zarybianie narybkiem letnim sandacza:
15.000 sztukJezioro Płęsno1).
5.000 sztuk.Jezioro Skrzynka1).
Odłowy regulacyjne:
1.450 kgJezioro Ostrowite1).
100 kgJezioro Zielone1).
220 kgJezioro Jeleń1).
90 kgJezioro Główka.
450 kgJezioro Płęsno1).
280 kgJezioro Skrzynka1).
70 kg,Jezioro Wielkie Krzywce1).
w tym:
- sielawa do 700 kg
- leszcz powyżej 750 kg
- płoć powyżej 400 kg
- karaś srebrzysty bez

ograniczeń

- węgorz do 200 kg
- szczupak do 80 kg (przyłów)
- okoń do 90 kg (przyłów)
- lin do 200 kg
- inne do 50 kg.
Udostępnianie wyznaczonych akwenów do wędkowania.Jezioro Ostrowite.

Jezioro Zielone.

Jezioro Jeleń.

Jezioro Płęsno.

Jezioro Skrzynka.

Jezioro Wielkie Krzywce.

Monitoring wód powierzchniowych.

Konserwacja, wymiana uszkodzonych łat wodowskazowych.

Struga Siedmiu Jezior.

Jezioro Wielkie Krzywce.

Jezioro Małe Gacno.

Jezioro Wielkie Gacno.

4. Ochrona terenów

udostępnianych

dla turystyki.

Remont oznakowań szlaków:

- pieszych 10 km,

- rowerowych 10 km.

Obszar objęty ochroną częściową.
Naprawa zadaszeń nad wiatami (krycie trzciną) - 2 sztuki.109b.
Budowa kładki nad jeziorem Kacze Oko - 50 mb.88d.
Konserwacja i naprawa urządzeń przy szlakach turystycznych - 8 sztuk.Obszar objęty ochroną częściową.
Objaśnienia:

* Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Parku Narodowego "Bory Tucholskie", sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie w skali 1:10.000, według stanu na dzień 1.01.2001 r., nr V/2/22. Obszar Parku Narodowego "Bory Tucholskie" objęty ochroną ścisłą stanowi 324,30 ha, ochroną częściową - 4.265,10 ha i ochroną krajobrazową - 22,97 ha.

Mapa znajduje się w siedzibie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w miejscowości Charzykowy.

** Zarybianie powinno być dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych dla lokalnych populacji ryb, w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie parku narodowego.

1) Zadania kontynuowane z 2003 r.