Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.789

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres danych wykazywanych w rocznych i półrocznych sprawozdaniach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, zwanego dalej "funduszem", w zakresie umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z funduszem, o których mowa w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zwanej dalej "ustawą";
2) formę i sposób sporządzania oraz termin i sposób publikowania sprawozdań, o których mowa w pkt 1.
§  2.
1. Zakład ubezpieczeń sporządza roczne i półroczne sprawozdanie funduszu w zakresie:
1) wartości aktywów netto;
2) zmiany wartości aktywów netto;
3) liczby i wartości jednostek uczestnictwa funduszu;
4) zestawienia aktywów netto.
2. W przypadku gdy zakład ubezpieczeń prowadzi więcej niż jeden fundusz, roczne i półroczne sprawozdania funduszu są sporządzane odrębnie dla każdego funduszu.
§  3.
1. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia na życie z funduszem zakłada możliwość tworzenia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego w ramach funduszu indywidualnego portfela inwestycyjnego, zakład ubezpieczeń może nie sporządzać rocznego i półrocznego sprawozdania funduszu w zakresie danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3. Zakład ubezpieczeń określa miejsca publikacji informacji o wartości jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach funduszu.
2. Przez indywidualny portfel inwestycyjny należy rozumieć portfel złożony z wybranych przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego funduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach jednego funduszu, który umożliwia ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu realizowanie własnej strategii inwestycyjnej zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia na życie z funduszem.
§  4.
1. Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przedstawia się:
1) w sprawozdaniu rocznym funduszu na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy;
2) w sprawozdaniu półrocznym funduszu na dzień kończący bieżący okres sprawozdawczy oraz na dzień kończący analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego.
2. Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, przedstawia się:
1) w sprawozdaniu rocznym funduszu za bieżący i poprzedni rok obrotowy;
2) w sprawozdaniu półrocznym funduszu za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego.
3. Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, przedstawia się z uwzględnieniem wartości bilansowej w złotych oraz procentowego udziału w aktywach netto funduszu:
1) w sprawozdaniu rocznym funduszu na dzień kończący bieżący rok obrotowy;
2) w sprawozdaniu półrocznym funduszu na dzień kończący bieżący okres sprawozdawczy.
§  5.
1. Sprawozdanie roczne funduszu sporządza się za rok obrotowy na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym zatwierdzonym przez organ zatwierdzający zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).
2. Sprawozdanie roczne funduszu sporządza się w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.
§  6.
1. Sprawozdanie półroczne funduszu sporządza się na ostatni dzień okresu obejmującego pierwszych sześć miesięcy w roku obrotowym oraz na ostatni dzień roku obrotowego, w terminie 40 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego.
2. W sprawozdaniu półrocznym funduszu sporządzanym na ostatni dzień roku obrotowego informacje są prezentowane narastająco od początku roku obrotowego.
3. Sprawozdania półroczne sporządza się na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach sporządzanych w trybie art. 336 ust. 3 ustawy.
§  7. Roczne i półroczne sprawozdania funduszu sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
§  8. Roczne i półroczne sprawozdania funduszu zakład ubezpieczeń:
1) publikuje na swojej stronie internetowej w terminie 7 dni od dnia ich sporządzenia;
2) udostępnia do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na ich żądanie w sposób niepowodujący nadmiernych utrudnień dla tych osób.
§  9. Zakład ubezpieczeń, wraz z rocznym i półrocznym sprawozdaniem funduszu, może publikować dane, o których mowa w § 2 ust. 1, również w innej formie zrozumiałej dla ubezpieczającego, ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w szczególności w formie opisowej lub graficznej.
§  10.
1. Jeżeli w czasie trwania okresu sprawozdawczego został utworzony fundusz, zakład ubezpieczeń sporządza i publikuje roczne i półroczne sprawozdanie tego funduszu na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń.
2. Jeżeli w czasie trwania okresu sprawozdawczego nastąpiło połączenie funduszy, zakład ubezpieczeń sporządza i publikuje roczne i półroczne sprawozdanie funduszu po połączeniu. Zakład ubezpieczeń umieszcza również informację, jakie fundusze zostały połączone, oraz datę ich połączenia na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń.
3. Jeżeli w czasie trwania okresu sprawozdawczego nastąpiła likwidacja funduszu, zakład ubezpieczeń sporządza i publikuje roczne i półroczne sprawozdanie tego funduszu. Zakład ubezpieczeń umieszcza również informację o dacie likwidacji funduszu na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń.
4. Do rocznych i półrocznych sprawozdań funduszy, o których mowa w ust. 1-3, przepisy § 5, § 6 i § 8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku likwidacji funduszu w pierwszym półroczu, sprawozdania funduszu za okres sprawozdawczy obejmujący drugie półrocze nie sporządza się.
§  11.
1. Do rocznego sprawozdania funduszu za rok kalendarzowy 2015 stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do:
1) rocznego sprawozdania funduszu sporządzanego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.;
2) półrocznego sprawozdania funduszu sporządzanego na ostatni dzień okresu obejmującego pierwszych sześć miesięcy w roku obrotowym rozpoczynającym się w 2016 r.
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ROCZNE/PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ...

Nazwa zakładu ubezpieczeń.............................

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego...........................

I.

 WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowegoKoniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.Aktywa
1.lokaty
2.środki pieniężne
3.należności
3.1.z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2.pozostałe
II.Zobowiązania
1.z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
2.wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
3.pozostałe
III.Aktywa netto (I-II)

II.

 ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowegoBieżący okres sprawozdawczy
A.Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
B.Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)
I.Zwiększenia funduszu
1.tytułem składek zwiększających wartość funduszu
2.pozostałe przychody
3.pozostałe zwiększenia
II.Zmniejszenia funduszu
1.tytułem wykupu
2.tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
3.tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
4.tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5.tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem
6.pozostałe koszty
7.pozostałe zmniejszenia
C.Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D.Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

III.

 LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

PozycjaAnalogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowegoBieżący okres sprawozdawczy
I.Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:
1.na początek okresu sprawozdawczego
2.na koniec okresu sprawozdawczego
II.Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:
1.na początek okresu sprawozdawczego
2.minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym
3.maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym
4.na koniec okresu sprawozdawczego

IV.

 ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

Wartość bilansowa

(w zł)

Udział w aktywach netto funduszu

(w %)

123
I.Lokaty (suma 1-12)
1.papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
2.obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
3.inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
4.akcje
5.udziały
6.jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
7.instrumenty pochodne
8.inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
9.pożyczki
10.nieruchomości
11.depozyty bankowe
12.pozostałe lokaty
II.Środki pieniężne
III.Należności
IV.Zobowiązania
V.Aktywa netto (w tym)
1.krajowe
2.zagraniczne - państwa UE
3.zagraniczne - państwa poza UE

V.

 ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

Wartość bilansowa

(w zł)

Udział w aktywach netto funduszu

(w %)

123
I.Lokaty (suma 1-12)
1.papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
1.1.obligacje
1.2.bony skarbowe
1.3.inne
2.obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
3.inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
3.1.notowane na rynku regulowanym
3.2.pozostałe
4.akcje
4.1.notowane na rynku regulowanym
4.2.pozostałe
5.udziały
6.jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
6.1.jednostki uczestnictwa
6.2.certyfikaty inwestycyjne
6.2.1.funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
6.2.2.innych funduszy inwestycyjnych
7.instrumenty pochodne
7.1.opcje
7.2.kontrakty terminowe
7.3.swapy walutowe
7.4.swapy procentowe
7.5.inne instrumenty pochodne
8.inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
9.pożyczki
9.1.zabezpieczone hipotecznie
9.2.zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
9.3.pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie
9.4.inne pożyczki
10.nieruchomości
11.depozyty bankowe
12.pozostałe lokaty
II.Środki pieniężne
III.Należności
IV.Zobowiązania
V.Aktywa netto (w tym)
1krajowe
2zagraniczne - państwa UE
3zagraniczne - państwa poza UE
Objaśnienia:

I. Objaśnienia do tabeli I "Wartość aktywów netto funduszu"

1. Wartość wykazana w pozycji I.1. "lokaty" w kolumnie "Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji I. "Lokaty (suma 1-12)" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" tabeli IV "Zestawienie aktywów netto funduszu - półroczne" oraz z wartością wykazaną w pozycji I. "Lokaty (suma 1-12)" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" tabeli V "Zestawienie aktywów netto funduszu - roczne".

2. Wartość wykazana w pozycji I.2. "środki pieniężne" w kolumnie "Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego" powinna być zgodna z wartością wykazaną dla kategorii aktywów i zobowiązań "Środki pieniężne" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. poz. 634), zwanego dalej "załącznikiem nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.".

3. Wartość wykazana w pozycji I.3. "należności" w kolumnie "Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego" powinna być zgodna z wartością wykazaną dla kategorii aktywów i zobowiązań "Należności" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

4. Wartość wykazana w pozycji II. "Zobowiązania" w kolumnie "Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego" powinna być zgodna z wartością wykazaną dla kategorii aktywów i zobowiązań "Zobowiązania" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

5. Wartość wykazana w pozycji I.2. "środki pieniężne" w kolumnie "Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji II. "Środki pieniężne" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" tabeli IV "Zestawienie aktywów netto funduszu - półroczne" oraz z wartością wykazaną w pozycji II. "Środki pieniężne" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" tabeli V "Zestawienie aktywów netto funduszu - roczne".

6. Wartość wykazana w pozycji I.3. "należności" w kolumnie "Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji III. "Należności" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" tabeli IV "Zestawienie aktywów netto funduszu - półroczne" oraz z wartością wykazaną w pozycji III. "Należności" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" tabeli V "Zestawienie aktywów netto funduszu - roczne".

7. Wartość wykazana w pozycji II. "Zobowiązania" w kolumnie "Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji IV. "Zobowiązania" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" tabeli IV "Zestawienie aktywów netto funduszu - półroczne" oraz z wartością wykazaną w pozycji IV. "Zobowiązania" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" tabeli V "Zestawienie aktywów netto funduszu - roczne".

8. Wartości wykazane w pozycji III. "Aktywa netto (I-II)" powinny być zgodne z wartościami wykazanymi w pozycji D. "Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego" tabeli II "Zmiany wartości aktywów netto funduszu".

9. Wartość wykazana w pozycji III. "Aktywa netto (I-II)" w kolumnie "Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji V. "Aktywa netto (w tym)" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" tabeli IV "Zestawienie aktywów netto funduszu - półroczne" i w pozycji V. "Aktywa netto (w tym)" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" tabeli V "Zestawienie aktywów netto funduszu - roczne".

II. Objaśnienia do tabeli II "Zmiany wartości aktywów netto funduszu"

1. W pozycji B.I.1. "Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu" wykazuje się wartość składek zaalokowanych, za które zostały nabyte jednostki danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w okresie sprawozdawczym. Składki wykazuje się po pomniejszeniu o wszelkie opłaty i potrącenia pobierane od składek (np. prowizje od wpłaty składek, opłaty za ryzyko), a także po pomniejszeniu o opłaty alokacyjne dokonane przed rejestracją składek na rachunku jednostek prowadzonym na rzecz ubezpieczającego lub ubezpieczonego.

2. W pozycji B.I.2. "pozostałe przychody" wykazuje się inne przychody funduszu; w tym wartość jednostek dodatkowych przyznanych ubezpieczającym lub ubezpieczonym, jeżeli umowa ubezpieczenia je przewiduje.

3. W pozycji B.I.3. "pozostałe zwiększenia" wykazuje się w szczególności zwiększenia z tytułu transferu środków z innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz zwiększenia z tytułu udzielonych gwarancji.

4. W pozycji B.II.1. "Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu" wykazuje się wartość jednostek umorzonych w okresie sprawozdawczym w wyniku dokonanych częściowych lub całkowitych wykupów umów ubezpieczenia. Wartość wykupu umowy ubezpieczenia wykazuje się bez pomniejszenia o opłaty pobierane przez zakład ubezpieczeń przy wykupie umowy ubezpieczenia.

5. W pozycji B.II.2. "Zmniejszenia funduszu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych" wykazuje się wartość jednostek umorzonych w okresie sprawozdawczym w wyniku wypłaty świadczenia z tytułu dożycia przez ubezpieczonego określonego w umowie wieku lub okresu albo wypłaty innego świadczenia ubezpieczeniowego, z wyjątkiem wykupu umowy ubezpieczenia.

6. W pozycji B.II.3. "Zmniejszenia funduszu tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu" wykazuje się wartość jednostek umorzonych w okresie sprawozdawczym w wyniku potrącenia z rachunku jednostek opłat za ryzyko ubezpieczeniowe (ryzyko śmierci i ryzyka dodatkowe) oraz pozostałych opłat przewidzianych w umowach ubezpieczenia lub regulaminie funduszu, z wyjątkiem opłat wykazywanych w innych pozycjach tabeli.

7. W pozycji B.II.4. "Zmniejszenia funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych" wykazuje się wartość jednostek umorzonych w okresie sprawozdawczym w wyniku zwrotu składek ubezpieczeniowych zaalokowanych uprzednio na rachunku jednostek funduszu.

8. W pozycji B.II.5. "Zmniejszenia funduszu tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem" wykazuje się wartość pobranych przez zakład ubezpieczeń w okresie sprawozdawczym opłat za zarządzanie i administrowanie funduszem zgodnie z regulaminem danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

9. W pozycji B.II.6. "pozostałe koszty" wykazuje się koszty przechowywania aktywów, koszty transakcyjne oraz inne koszty, które obciążają fundusz, zgodnie z regulaminem danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oprócz opłat za zarządzanie i administrowanie funduszem.

10. W pozycji B.II.7. "pozostałe zmniejszenia" wykazuje się w szczególności zmniejszenia z tytułu transferu środków do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, zmniejszenia z tytułu udzielonych gwarancji oraz wartość umorzonych jednostek funduszu z tytułu rozwiązania umów ubezpieczenia nieposiadających wartości wykupu.

III. Objaśnienia do tabeli IV "Zestawienie aktywów netto funduszu - półroczne" oraz tabeli V "Zestawienie aktywów netto funduszu - roczne"

1. Wartość wykazana w tabelach IV i V w pozycji I.1. "papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z sumą wartości wykazanych w następujących pozycjach z rodzaju aktywów i zobowiązań "Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.:

* "Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska - obligacje",

* "Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska - bony skarbowe",

* "Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska - inne".

2. Wartość wykazana w tabelach IV i V w pozycji I.2. "obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji "Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego" z rodzaju aktywów i zobowiązań "Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

3. Wartość wykazana w tabelach IV i V w pozycji I.3. "inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z sumą wartości wykazanych w pozycjach "Inne dłużne papiery o stałej stopie dochodu - notowane na rynku regulowanym" i "Inne dłużne papiery o stałej stopie dochodu - pozostałe" z rodzaju aktywów i zobowiązań "Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

4. Suma wartości wykazanych w tabelach IV i V w pozycjach I.4. "akcje" i I.5. "udziały" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną dla rodzaju aktywów i zobowiązań "Akcje i udziały" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

5. Wartość wykazana w tabelach IV i V w pozycji I.6. "jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną dla rodzaju aktywów i zobowiązań "Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

6. Wartość wykazana w tabelach IV i V w pozycji I.7. "instrumenty pochodne" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną dla rodzaju aktywów i zobowiązań "Instrumenty pochodne" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

7. Wartość wykazana w tabelach IV i V w pozycji I.8. "inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną dla rodzaju aktywów i zobowiązań "Pozostałe papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

8. Wartość wykazana w tabelach IV i V w pozycji I.9. "pożyczki" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z sumą wartości wykazanych dla rodzajów aktywów i zobowiązań "Pożyczki zabezpieczone hipotecznie" i "Pozostałe pożyczki" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

9. Wartość wykazana w tabelach IV i V w pozycji I.10. "nieruchomości" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną dla kategorii aktywów i zobowiązań "Nieruchomości" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

10. Wartość wykazana w tabelach IV i V w pozycji I.11. "depozyty bankowe" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną dla rodzaju aktywów i zobowiązań "Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

11. Wartość wykazana w tabeli V w pozycji I.1.1. "obligacje" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji "Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska - obligacje" z rodzaju aktywów i zobowiązań "Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

12. Wartość wykazana w tabeli V w pozycji I.1.2. "bony skarbowe" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji "Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska - bony skarbowe" z rodzaju aktywów i zobowiązań "Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

13. Wartość wykazana w tabeli V w pozycji I.1.3. "inne" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji "Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska - inne" z rodzaju aktywów i zobowiązań "Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

14. Wartość wykazana w tabeli V w pozycji I.4.1. "akcje notowane na rynku regulowanym" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji "Akcje notowane na rynku regulowanym" z rodzaju aktywów i zobowiązań "Akcje i udziały" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

15. Suma wartości wykazanych w tabeli V w pozycjach I.4.2. "akcje pozostałe" i I.5. "udziały" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji "Pozostałe akcje i udziały" z rodzaju aktywów i zobowiązań "Akcje i udziały" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

16. Wartość wykazana w tabeli V w pozycji I.7.1. "opcje" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji "Opcje" z rodzaju aktywów i zobowiązań "Instrumenty pochodne" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

17. Wartość wykazana w tabeli V w pozycji I.7.2. "kontrakty terminowe" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji "Kontrakty terminowe" z rodzaju aktywów i zobowiązań "Instrumenty pochodne" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

18. Wartość wykazana w tabeli V w pozycji I.7.3. "swapy walutowe" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji "Swapy walutowe" z rodzaju aktywów i zobowiązań "Instrumenty pochodne" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

19. Wartość wykazana w tabeli V w pozycji I.7.4. "swapy procentowe" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji "Swapy procentowe" z rodzaju aktywów i zobowiązań "Instrumenty pochodne" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

20. Wartość wykazana w tabeli V w pozycji I.7.5. "inne instrumenty pochodne" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji "Pozostałe instrumenty pochodne" z rodzaju aktywów i zobowiązań "Instrumenty pochodne" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

21. Wartość wykazana w tabeli V w pozycji I.9.1. "pożyczki zabezpieczone hipotecznie" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną dla rodzaju aktywów i zobowiązań "Pożyczki zabezpieczone hipotecznie" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

22. Wartość wykazana w tabeli V w pozycji I.9.2. "pożyczki zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji "Pożyczki zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej" z rodzaju aktywów i zobowiązań "Pozostałe pożyczki" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

23. Wartość wykazana w tabeli V w pozycji I.9.3. "pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji "Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie" z rodzaju aktywów i zobowiązań "Pozostałe pożyczki" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

24. Wartość wykazana w tabeli V w pozycji I.9.4. "inne pożyczki" w kolumnie "Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji "Inne pożyczki" z rodzaju aktywów i zobowiązań "Pozostałe pożyczki" z kategorii aktywów i zobowiązań "Inne lokaty finansowe" w kolumnie G "Wartość bilansowa" formularza nr 10 "Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. poz. 666), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 484 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).