§ 2. - Roboty i czynności, których wykonanie jest zabronione w pobliżu urządzeń wodnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1976.30.174

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1976 r.
§  2.
1.
Terenowy organ administracji państwowej właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego ustala na wniosek jego użytkownika lub wykonawcy robót odległości, w jakich mogą być wykonywane te roboty.
2.
Roboty mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż:
1)
500 m od urządzenia wodnego służącego do piętrzenia wody powyżej 10 m,
2)
100 m od urządzenia wodnego służącego do piętrzenia wody poniżej 10 m,
3)
50 m od stopy wałów przeciwpowodziowych w wypadkach innych niż określone w art. 67 Prawa wodnego.
3.
W uzasadnionych wypadkach terenowy organ administracji państwowej może ustalić mniejsze odległości niż wymienione w ust. 2.