Roboty i czynności, których wykonanie jest zabronione w pobliżu urządzeń wodnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1976.30.174

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1976 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 sierpnia 1976 r.
w sprawie robót i czynności, których wykonanie jest zabronione w pobliżu urządzeń wodnych.

Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230) zarządza się, co następuje:
W pobliżu urządzeń wodnych jest zabronione wykonywanie robót i czynności, zwanych dalej "robotami", które mogą powodować w szczególności:
1)
dodatkowe niedopuszczalne osiadanie urządzeń wodnych lub ich części,
2)
pojawianie się szczelin, rys lub pęknięć w korpusach i koronach zapór, okładzinach betonowych, szybach, sztolniach oraz przepławkach dla ryb,
3)
nadmierną filtrację wody,
4)
uszkodzenie budowli regulacyjnych rzek i potoków,
5)
unieruchomienie zamknięć na jazach, zaporach i upustach,
6)
erozję gruntu powyżej i poniżej urządzeń wodnych,
7)
obsuwanie się gruntu przy urządzeniach wodnych,
8)
zmniejszenie stateczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych albo ich przydatności gospodarczej,
9)
uszkodzenie urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem oraz służących do ujęcia wód,
10)
uszkodzenie wylotów urządzeń służących do wprowadzania ścieków do wody lub ziemi,
11)
uszkodzenie pomiarowych urządzeń i znaków wodnych.
1.
Terenowy organ administracji państwowej właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego ustala na wniosek jego użytkownika lub wykonawcy robót odległości, w jakich mogą być wykonywane te roboty.
2.
Roboty mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż:
1)
500 m od urządzenia wodnego służącego do piętrzenia wody powyżej 10 m,
2)
100 m od urządzenia wodnego służącego do piętrzenia wody poniżej 10 m,
3)
50 m od stopy wałów przeciwpowodziowych w wypadkach innych niż określone w art. 67 Prawa wodnego.
3.
W uzasadnionych wypadkach terenowy organ administracji państwowej może ustalić mniejsze odległości niż wymienione w ust. 2.
Użytkownik urządzenia wodnego obowiązany jest oznaczyć je tablicą informacyjną o zakazie wykonywania robót w odległościach, o których mowa w § 2, oraz o sankcjach karnych za naruszenie zakazu.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
robót górniczych i prac geologicznych podlegających przepisom Prawa górniczego, które są związane z ruchem zakładu górniczego i wykonywane na podstawie zatwierdzonego planu ruchu tego zakładu,
2)
robót związanych z bezpośrednią ochroną przed powodzią.
Traci moc zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 17 marca 1964 r. w sprawie robót i czynności, których wykonywanie jest zabronione w pobliżu obiektów budowlanych gospodarki wodnej (Monitor Polski Nr 20, poz. 90).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.