RFN-Polska. Umowa w sprawie przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa.1973.12.14.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 1974 r.

UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
podpisana w Warszawie dnia 14 grudnia 1973 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 14 grudnia 1973 roku została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w następującym brzmieniu dosłownym:

UMOWA

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Republiki Federalnej Niemiec,

mając na uwadze ustawę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1970 roku o ustanowieniu strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

i kierując się życzeniem rozwoju i umocnienia wzajemnych stosunków i współpracy,

uzgodniły, co następuje:

1.
Statki rybackie Republiki Federalnej Niemiec mają prawo uprawiać rybołówstwo morskie w zakresie określonym w ustępie 2 niniejszego artykułu na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, położonej na zewnątrz od granicy morza terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i sięgającej do linii oddalonej o 12 mil morskich od linii podstawowej morza terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, określonej współrzędnymi: 54°27’33’’ szerokości geograficznej północnej i 19°38’34’’ długości geograficznej wschodniej oraz 54°35’36’’ szerokości geograficznej północnej i 18°48’36’’ długości geograficznej wschodniej i dalej na zachód wzdłuż wybrzeża Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do punktu o współrzędnych: 53°55’45’’ szerokości geograficznej północnej i 14°13’41’’ długości geograficznej wschodniej.
2.
Prawo statków rybackich Republiki Federalnej Niemiec do połowów na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu odnosi się do:
a)
obszaru pomiędzy 3 i 6 milą morską, licząc od linii podstawowej morza terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie do 31 grudnia 1973 roku,
b)
obszaru pomiędzy 6 i 12 milą morską, licząc od linii podstawowej morza terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na czas nieograniczony.
3.
Obszary, o których mowa w ustępach 1 i 2, oznaczone są na załączonych urzędowych mapach morskich Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nr 201 i 202, stanowiących integralną część niniejszej Umowy.

Przepisy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dotyczące wykonywania rybołówstwa morskiego oraz ochrony granic państwowych będą podawane do publicznej wiadomości dostatecznie wcześnie, aby umożliwić rybakom ich przestrzeganie.

Stosownie do Porozumienia Czterostronnego z dnia 3 września 1971 roku niniejsza Umowa będzie się rozciągać, zgodnie z ustalonymi procedurami, na Berlin (Zachodni).

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas nieograniczony. Może ona być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze pisemnego zawiadomienia; w takim przypadku traci ona moc po upływie 12 miesięcy od dnia wypowiedzenia.

Umowa niniejsza wejdzie w życie w dniu, w którym oba Rządy w drodze wymiany not zawiadomią się wzajemnie, że wymogi prawne dla jej wejścia w życie zostały spełnione.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie w dniu 14 grudnia 1973 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc.

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Republiki Federalnej Niemiec

Hans Hellmuth RUETE

Warszawa, dnia 14 grudnia 1973 roku

Ekscelencjo,

W imieniu Rządu Republiki Federalnej Niemiec oświadczam, że Rząd Republiki Federalnej Niemiec zobowiązuje się w przypadku ustanowienia strefy rybołówstwa morskiego (przyległej strefy rybołówstwa morskiego) podjąć niezwłocznie rokowania z Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w celu przyznania na podstawie wzajemności odpowiednich praw rybakom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, takich jakie zostały przyznane rybakom Republiki Federalnej Niemiec w strefie rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Proszę przyjąć, Ekscelencjo, wyrazy mego najwyższego szacunku.

Jego Ekscelencja

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Żeglugi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Pan Kazimierz OLSZEWSKI

Warszawa

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Żeglugi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Kazimierz OLSZEWSKI

Warszawa, dnia 14 grudnia 1973 roku

Ekscelencjo,

Mam zaszczyt potwierdzić odbiór listu Waszej Ekscelencji z dnia dzisiejszego o następującej treści:

"W imieniu Rządu Republiki Federalnej Niemiec oświadczam, że Rząd Republiki Federalnej Niemiec zobowiązuje się w przypadku ustanowienia strefy rybołówstwa morskiego (przyległej strefy rybołówstwa morskiego) podjąć niezwłocznie rokowania z Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w celu przyznania na podstawie wzajemności odpowiednich praw rybakom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, takich jakie zostały przyznane rybakom Republiki Federalnej Niemiec w strefie rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Proszę przyjąć, Ekscelencjo, wyrazy mego najwyższego szacunku.

Jego Ekscelencja

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Republiki Federalnej Niemiec

Pan Hans Hellmuth RUETE

Warszawa

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 6 czerwca 1974 roku.

BAŁTYK - OD STILO DO KŁAJPEDY

mapa