Art. 16. - RFN-Polska. Umowa o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa. Warszawa.1973.04.25.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.42.250

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Artykuł  16

Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana pisemnie przez każdą z Umawiających się Stron, nie później jednak niż na sześć miesięcy przed upływem danego roku kalendarzowego; w takim przypadku utraci moc w końcu tego roku.