Art. 11. - RFN-Polska. Umowa o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Bonn 1991.06.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.3.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 1992 r.
Artykuł  11
1.
Organizacja dysponuje jednym funduszem. Będzie on zasilany corocznie, stosownie do przepisów budżetowych obowiązujących w danym Państwie, w równych częściach środkami z Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec koniecznymi dla działalności Organizacji po rozpatrzeniu przez oba Rządy budżetu uchwalonego przez Radę. Do funduszu wpływać będą ponadto wpłaty przekazywane przez strony trzecie, w szczególności dotacje prywatne oraz opłaty za wykonane świadczenia Organizacji.
2.
Organizacja pokrywa z tego funduszu wszystkie wydatki powstałe w wyniku realizacji jej zadań oraz niezbędnych kosztów utrzymania personelu i administracji.
3.
Wydatki Organizacji będą pokrywane z uwzględnieniem zasady gospodarności i oszczędności. Wydatki na personel i administrację należy ograniczyć do minimum.
4.
Oba Rządy ustalą wspólnie przepisy finansowe.
5.
Wykorzystanie środków podlega kontroli przez rewidentów księgowych, którzy zostaną ustanowieni przez Radę na wniosek polskiego i niemieckiego organu kontroli finansowej.
6.
Rewidenci księgowi będą przedkładać corocznie wspólne sprawozdanie. Zostanie ono opatrzone wspólnym stanowiskiem dyrektorów zarządzających i przedłożone Radzie.