[Podmioty uczestniczące w opracowaniu Rządowego Programu Rezerw Strategicznych] - Art. 8. - Rezerwy strategiczne. - Dz.U.2022.1513 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Podmioty uczestniczące w opracowaniu Rządowego Programu Rezerw Strategicznych] - Rezerwy strategiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1513 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2022 r.
Art.  8.  [Podmioty uczestniczące w opracowaniu Rządowego Programu Rezerw Strategicznych]
1. 
Asortymenty rezerw strategicznych i ich ilości określa Rządowy Program Rezerw Strategicznych, zwany dalej "Programem".
2. 
Projekt Programu opracowuje Prezes Rady Ministrów we współpracy z Agencją oraz:
1)
Ministrem Obrony Narodowej;
2)
Ministrem Sprawiedliwości;
3)
ministrem właściwym do spraw administracji publicznej;
4)
ministrem właściwym do spraw energii;
5)
ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin;
6)
ministrem - Członkiem Rady Ministrów - Koordynatorem Służb Specjalnych, jeżeli został powołany;
7)
ministrem właściwym do spraw gospodarski morskiej;
8)
ministrem właściwym do spraw łączności;
9)
ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej;
10)
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;
11)
ministrem właściwym do spraw rolnictwa;
12)
ministrem właściwym do spraw rynków rolnych;
13)
ministrem właściwym do spraw transportu;
14)
ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej;
15)
ministrem właściwym do spraw zdrowia;
16)
ministrem właściwym do spraw gospodarki;
17)
ministrem właściwym do spraw aktywów państwowych;
18)
ministrem właściwym do spraw klimatu;
19)
ministrem właściwym do spraw środowiska;
20)
Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
21)
Rządowym Centrum Bezpieczeństwa;
22)
innymi organami administracji rządowej oraz służbami, inspekcjami i innymi jednostkami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, w tym sprawującymi, na mocy ustaw, nadzór nad realizacją tych zadań wykonywanych przez przedsiębiorców.
3. 
Prezes Rady Ministrów, opracowując projekt Programu, uwzględnia:
1)
możliwość wystąpienia lub zaistnienie zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w tym ocenę ryzyka wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego;
2)
sytuację gospodarczą i społeczną państwa;
3)
stan i perspektywy koniunktury na świecie;
4)
asortymenty rezerw strategicznych i ich ilości, niezbędne do realizacji celów, o których mowa w art. 3;
5)
zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
interesy narodowe Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.
4. 
Organy i podmioty, o których mowa w ust. 2, przekazują Prezesowi Rady Ministrów, w terminie przez niego określonym, w zakresie swojej właściwości:
1)
ocenę ryzyka wystąpienia zagrożeń wykonywaną w ramach opracowywania planów zarządzania kryzysowego, z uwzględnieniem sposobów i środków reagowania na te zagrożenia, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
2)
wnioski wynikające z wykonania postanowień Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, o którym mowa w art. 5b ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w zakresie sprawowania nadzoru nad systemami infrastruktury krytycznej;
3)
wykazy potrzeb wynikających z oceny ryzyka, dotyczących utworzenia rezerw strategicznych w danym asortymencie i ilości, w podziale na poszczególne lata, wraz ze wskazaniem ich planowanego przeznaczenia, a w przypadku specjalistycznego asortymentu technicznego rezerw strategicznych także miejsca jego przechowywania;
4)
informacje o:
a)
przeglądzie i ocenie skuteczności wykonywania aktualnie realizowanego Programu,
b)
zobowiązaniach międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej,
c)
rekomendacjach organizacji międzynarodowych w zakresie tworzenia i utrzymywania rezerw strategicznych,
d)
interesach narodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.