[Tworzenie rezerw strategicznych objętych Rządowym Programem Rezerw Strategicznych] - Art. 13. - Rezerwy strategiczne. - Dz.U.2022.1513 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Tworzenie rezerw strategicznych objętych Rządowym Programem Rezerw Strategicznych] - Rezerwy strategiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1513 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2022 r.
Art.  13.  [Tworzenie rezerw strategicznych objętych Rządowym Programem Rezerw Strategicznych]
1. 
Prezes Rady Ministrów, w drodze decyzji, tworzy rezerwy strategiczne, zgodnie z ustaleniami Programu, z zastrzeżeniem art. 14.
2. 
Decyzja o utworzeniu rezerw strategicznych zawiera co najmniej określenie asortymentu i jego ilości oraz przeznaczenia tworzonych rezerw strategicznych.
3. 
Decyzję o utworzeniu rezerw strategicznych wykonuje Agencja.
4. 
Wykonując decyzję o utworzeniu rezerw strategicznych, Agencja dokonuje nabycia określonej ilości asortymentu rezerw strategicznych i przechowuje zakupiony asortyment, zawiera umowy, o których mowa w art. 17 lub w art. 18.
5. 
W przypadkach, w których nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, Agencja, dokonując zakupu asortymentu rezerw strategicznych lub zawierając umowy, o których mowa w art. 17 i art. 18, stosuje przejrzyste, niedyskryminacyjne i konkurencyjne warunki wyłaniania sprzedawcy tego asortymentu lub podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa, o której mowa w art. 17 i art. 18, w szczególności:
1)
przesyła zapytania ofertowe do podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu, świadczenia usług, magazynowania oraz dysponujących odpowiednią bazą magazynową i gwarantujących odpowiednią jakość poszukiwanego asortymentu rezerw strategicznych, a także zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych i ochronę informacji niejawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2)
zaprasza do negocjacji podmioty oferujące najkorzystniejsze ekonomicznie warunki sprzedaży, świadczenia usług i przechowywania asortymentu rezerw strategicznych, biorąc pod uwagę relację ceny do jakości;
3)
przeprowadza negocjacje cenowe w zakresie zakupu określonej ilości asortymentu rezerw strategicznych, świadczenia usług, a także kalkuluje według cen rynkowych i uzgadnia wynagrodzenie za przechowywanie asortymentu rezerw strategicznych;
4)
przedstawia projekt umowy oraz ją zawiera.
6. 
W przypadku gdy wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego lub wystąpiła klęska żywiołowa, lub sytuacja kryzysowa, wykonanie decyzji o utworzeniu rezerw strategicznych na ten cel odbywa się z wyłączeniem ust. 5 oraz przepisów o zamówieniach publicznych.