[Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji] - Art. 25. - Rewitalizacja. - Dz.U.2021.485 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji] - Rewitalizacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.485 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2021 r.
Art.  25.  [Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji]
1. 
Na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zwanej dalej "Strefą".
2. 
Strefę ustanawia się w celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5, na okres nie dłuższy niż 10 lat, bez możliwości przedłużenia.
3. 
Wniosek o ustanowienie Strefy składa się po uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji i zgodnie z jego ustaleniami.
4. 
Dopuszcza się podjęcie odrębnych uchwał, o których mowa w ust. 1, dla podobszarów rewitalizacji.