Art. 29. - Restrukturyzacja niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców. - Dz.U.2020.2183 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - Restrukturyzacja niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2183 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2020 r.
Art.  29. 
1. 
Do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 27, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
(utracił moc).