[Zasady stosowania przepisów k.c. do przelewu wymagalnych wierzytelności bankowych] - Art. 41. - Restrukturyzacja finansowa... - Dz.U.2018.1439 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Zasady stosowania przepisów k.c. do przelewu wymagalnych wierzytelności bankowych] - Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1439 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2018 r.
Art.  41.  [Zasady stosowania przepisów k.c. do przelewu wymagalnych wierzytelności bankowych]

Do przelewu wierzytelności, o której mowa w art. 40, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zmianie wierzyciela, z następującymi wyjątkami:

1)
w żadnym przypadku nie jest wymagana zgoda dłużnika;
2)
przelew nie może być dokonany na rzecz dłużnika lub podmiotu będącego w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685).