Art. 7. - [Nadzór ministra nad przebiegiem likwidacji zakładów górniczych] - Restrukturyzacja finansowa górnictwa siarki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 października 2016 r.
Art.  7.  [Nadzór ministra nad przebiegiem likwidacji zakładów górniczych]
1. 
Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin sprawuje nadzór nad przebiegiem likwidacji zakładów górniczych, w szczególności wyraża akceptację dla programów likwidacji jednostek oraz rocznych planów likwidacji zakładu górniczego, analizuje przedkładane mu roczne sprawozdania z dotychczasowej realizacji likwidacji zakładu górniczego oraz miesięczne rozliczenia otrzymanych rat dotacji.
2. 
Na terenach jednostek prowadzi się prace mające na celu:
1)
likwidację zakładów górniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. poz. 1947, z późn. zm.) 3 ;
2)
rekultywację terenów pogórniczych w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
3. 
Wydatki na prace, o których mowa w ust. 2, są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości nieprzekraczającej dotacji określonej na ten cel w rocznym planie finansowym tego Funduszu, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na dany rok.
3 Obecnie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016.1131) na podstawie art. 225 wymienionej ustawy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.