Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1472 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 2019 r.
Art.  36.  [Administrator danych osobowych]

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w:

1) ewidencji, o której mowa w art. 20m ust. 1, jest kierownik ośrodka;
2) ewidencjach, o których mowa w art. 28a ust. 5, art. 29 ust. 1 i art. 30 ust. 1, jest Pełnomocnik;
3) rejestrze, o którym mowa w art. 33 ust. 1, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych i właściwy konsul;
4) rejestrze, o którym mowa w art. 33 ust. 2, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych i właściwy wojewoda;
5) rejestrze, o którym mowa w art. 33 ust. 3, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, Pełnomocnik, właściwy wojewoda i właściwy konsul;
6) rejestrze, o którym mowa w art. 34 ust. 1, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.