Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.76.524

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 6 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie reorganizacji Zakładu Pensyjnego dla funkcjonarjuszy.

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 59 poz. 370) w przedmiocie zmiany przepisów ustawy z dn. 16 grudnia 1906 r. o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonariuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej (Austr. Dz. Ust. z r. 1907 № 1) w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem cesarskiem z dn. 25 czerwca 1914 r. o ubezpieczeniu pensyjnem (Austr. Dz. Ust. № 138), zarządza się co następuje:
§  1. Krajowy zakład pensyjny we Lwowie, powstały na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej w sprawie organizacji ubezpieczenia emerytalnego urzędników prywatnych na terenie b. zaboru austrjackiego (Monitor Polski № 244 z 1919 r.), przekształca się na zakład pensyjny, przewidziany przez ustawę z dnia 10 czerwca 1921 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 59 poz. 370) i nosić będzie nazwę "Zakład pensyjny dla funkcjonarjuszy" z Siedzibą we Lwowie.

Zakład pensyjny dla funkcjonarjuszy wstępuje we wszystkie prawa Krajowego zakładu pensyjnego we Lwowie i przejmuje wszelkie jego zobowiązania.

§  2. Zakład pensyjny dla funkcjonariuszy przekształci Prowizoryczne biuro urzędowe ubezpieczenia pensyjnego dla urzędników prywatnych Ks. Cieszyńskiego w Bielsku na oddział swój z siedzibą w Bielsku.
§  3. Do czasu powstania wydziału kierującego i komisji rentowej Zakładu pensyjnego dla funkcjonarjuszy w sposób, przewidziany ustawą z, dnia 10 czerwca 1921 (Dz. Ust. № 59 poz. 370), funkcje wydziału kierującego spełniać będzie rada nadzorcza, funkcje zaś komisji rentowej - komisja rentowa Krajowego zakładu pensyjnego we Lwowie.

Dyrekcja Krajowego zakładu pensyjnego oraz delegat Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej przy Krajowym zakładzie pensyjnyrn we Lwowie sprawować będą, aż do czasu wyżej wymienionego, dotychczasowe swe czynności.

§  4. Dotychczasowa rada nadzorcza Krajowego zakładu pensyjnego we Lwowie najpóźniej dnia 31 października 1921 przedłoży do zatwierdzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej statut Zakładu pensyjnego dla funkcjonarjuszy, dostosowany do ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 59 poz. 370).
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie dniem ogłoszenia.