§ 5. - Reorganizacja Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.176.1189

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2010 r.
§  5.
Nadzór na Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.