§ 4. - Reorganizacja Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.176.1189

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2010 r.
§  4.
Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu określa statut uchwalony przez radę naukową Instytutu po uprzednim zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.