§ 1. - Reorganizacja Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.176.1189

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2010 r.
§  1.
Instytut Rozwoju Służb Społecznych z siedzibą w Warszawie utworzony zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Instytutu Rozwoju Służb Społecznych (Dz. Urz. MPiPS Nr 1, poz. 1), posiadający numer identyfikacyjny REGON 013195189 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 526-22-30-821, otrzymuje nazwę Instytut Rozwoju Służb Społecznych - IRSS.