Reorganizacja Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.176.1189

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:
Instytut Rozwoju Służb Społecznych z siedzibą w Warszawie utworzony zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Instytutu Rozwoju Służb Społecznych (Dz. Urz. MPiPS Nr 1, poz. 1), posiadający numer identyfikacyjny REGON 013195189 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 526-22-30-821, otrzymuje nazwę Instytut Rozwoju Służb Społecznych - IRSS.
Siedzibą Instytutu Rozwoju Służb Społecznych - IRSS, zwanego dalej "Instytutem", jest miasto Warszawa.
1.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i wydawniczych w zakresie polityki społecznej.
2.
Do zakresu działania Instytutu należy:
1)
upowszechnianie wyników prac, o których mowa w ust. 1, wśród podmiotów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, osób prawnych i fizycznych;
2)
prowadzenie działalności naukowej, badawczej i analitycznej w zakresie polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej;
3)
prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla potencjalnych i rzeczywistych grup osób wykluczonych;
4)
prowadzenie działalności szkoleniowej adresowanej do służb społecznych oraz instytucji działających w obszarze polityki społecznej;
5)
organizowanie i prowadzenie egzaminów na pierwszy stopień specjalizacji z organizacji pomocy społecznej;
6)
organizowanie i prowadzenie egzaminów na drugi stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
7)
przeprowadzanie testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
8)
inspirowanie działań profilaktycznych w zakresie pomocy społecznej;
9)
inspirowanie działań innowacyjnych w zakresie kształcenia służb społecznych;
10)
przygotowywanie ekspertyz dotyczących rozwiązań systemowych z zakresu funkcjonowania służb społecznych, w szczególności organów i instytucji realizujących zadania pomocy społecznej i pracy socjalnej;
11)
opracowywanie projektów nowych rozwiązań prawnych, strukturalnych i organizacyjnych, służących podnoszeniu jakości działania instytucji realizujących zadania polityki społecznej, w szczególności pomocy społecznej;
12)
prowadzenie działalności promocyjnej, wydawniczej i publicystycznej dotyczącej polityki społecznej, w tym pomocy społecznej i pracy socjalnej;
13)
podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami, placówkami naukowymi i badawczymi;
14)
organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów eksperckich;
15)
współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.
Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu określa statut uchwalony przez radę naukową Instytutu po uprzednim zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Nadzór na Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).