Reorganizacja Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. - Dz.U.2004.14.123 - OpenLEX

Reorganizacja Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.14.123

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 27 stycznia 2004 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z siedzibą w Krakowie (nr identyfikacyjny REGON 000023136, numer identyfikacji podatkowej NIP 675-000-12-77), utworzony zarządzeniem nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie połączenia Instytutu Naftowego i Instytutu Gazownictwa w Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz działający na podstawie zarządzenia nr 2/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 stycznia 1992 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego o nazwie Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie do przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, z dniem 1 lutego 2004 r. otrzymuje nazwę Instytut Nafty i Gazu.
1.
Przedmiotem działania Instytutu Nafty i Gazu, zwanego dalej "Instytutem", jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych i innowacyjnych w odniesieniu do nafty i gazu oraz prac dotyczących monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne związane z działalnością przemysłu naftowego i gazownictwa.
2.
Do zakresu działania Instytutu należy:
1)
geologia naftowa i inżynierska;
2)
sejsmika i geofizyka wiertnicza;
3)
geochemia naftowa i mikrobiologia;
4)
technika i technologia wiercenia;
5)
technika stosowania środków strzałowych w otworach wiertniczych;
6)
inżynieria złóż gazu ziemnego i ropy naftowej;
7)
technologia oczyszczania gazu ziemnego;
8)
metrologia przepływu gazu;
9)
ocena i kontrola jakości paliw węglowodorowych;
10)
sterowanie systemem gazowniczym, przesyłowym i dystrybucyjnym;
11)
zagospodarowywanie i eksploatacja złóż ropy i gazu;
12)
użytkowanie węglowodorów;
13)
przesyłanie i rozprowadzanie paliw gazowych.
3.
Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu określi statut uchwalony przez radę naukową Instytutu, po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe, i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Siedzibą Instytutu jest Kraków.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2004 r.
______

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.