Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1455 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r. do: 30 września 2019 r.
Art.  6.  [Wysokość renty socjalnej]
1.  Renta socjalna wynosi 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
2.  Podwyższenia renty socjalnej dokonuje jednostka organizacyjna Zakładu lub organ emerytalno-rentowy.
3.  Podwyższenie renty socjalnej następuje z urzędu, a jeżeli wypłata renty została wstrzymana - po jej wznowieniu.