[Ustalenie całkowitej niezdolności do pracy] - Art. 5. - Renta socjalna. - Dz.U.2022.240 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Ustalenie całkowitej niezdolności do pracy] - Renta socjalna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.240 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  5.  [Ustalenie całkowitej niezdolności do pracy]
1. 
Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik Zakładu, zwany dalej "lekarzem orzecznikiem", na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych".
2. 
Ustalając całkowitą niezdolność do pracy, lekarz orzecznik, za zgodą osoby ubiegającej się o rentę socjalną lub jej przedstawiciela ustawowego, zgłoszoną nie później niż w trakcie badania tej osoby, ustala niezdolność tej osoby do samodzielnej egzystencji, na zasadach i w trybie określonym ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu uzyskania świadczenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1842 oraz z 2022 r. poz. 1).