[Finansowanie świadczeń] - Art. 14. - Renta socjalna. - Dz.U.2022.240 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Finansowanie świadczeń] - Renta socjalna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.240 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  14.  [Finansowanie świadczeń]
1. 
Renta socjalna, odsetki za opóźnienia w wypłacie renty socjalnej, zasiłek pogrzebowy oraz koszty ich obsługi wypłacane przez Zakład i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).
2. 
Koszty obsługi, o których mowa w ust. 1, wynoszą łącznie 2,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego.
3. 
Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy oraz koszty ich obsługi wypłacane przez organy emerytalno-rentowe, z wyłączeniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, są finansowane ze środków budżetu państwa.