Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.197

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie rekwizycji lokali na potrzeby urzędów państwowych.

Art.  1.

Zarówno wojskowe, jak i cywilne urzędy państwowe, o ile nie otrzymają stosownych pomieszczeń w gmachach państwowych, mogą zajmować lokale w domach prywatnych na mocy umowy dobrowolnej lub w drodze rekwizycji urzędowej z zachowaniem przepisów poniższych.

Art.  2.

Gdy urząd państwowy nie uzyska lokalu w drodze umowy dobrowolnej, winien wystąpić do okręgowego zarządu dóbr państwowych z wnioskiem o rekwizycję określonego domu lub lokalu, zawiadamiając jednocześnie właściciela domu.

Umowy, zawarte przez właściciela po otrzymaniu zawiadomienia, są nieważne.

Art.  3.

Okręgowy zarząd dóbr państwowych rozstrzyga sprawę w komisji, złożonej z: 1) naczelnika okręgowego zarządu dóbr lub delegowanego przezeń urzędnika, 2) delegata miejscowej władzy administracyjnej i 3) delegata miejscowej władzy skarbowej po zasiągnięciu piśmiennej opinji właściwej instytucji samorządowej (magistrat, gmina) oraz po wysłuchaniu należycie wezwanych: przedstawiciela interesowanego urzędu i właściciela domu, jeśli się zgłosi.

Art.  4.

Decyzja zarządu okregowego dóbr państwowych, zarządzająca rekwizycję, określi wysokość opłaty, należnej za lokal zarekwirowany oraz w razie koniecznej potrzeby nakaże eksmisję dotychczasowych lokatorów za słusznem odszkodowaniem i z zachowaniem terminów, ustalonych zwyczajami miejscowemi.

Art.  5.

Decyzje okręgowego zarządu dóbr państwowych ulegają w terminie czternastodniowym od dnia doręczenia stronom ich odpisów zaskarżeniu do Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, który orzeka ostatecznie w porozumieniu z interesowanym w każdym poszczególnym wypadku ministrem.

Art.  6.

Okręgowy zarząd dóbr państwowych decyzje swe przesyła niezwłocznie miejscowej władzy policyjnej do wykonania.

Zaskarżenie decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Art.  7.

Lokale w domach prywatnych, które w chwili ustania okupacji obcej były zajęte przez b. władze okupacyjne, a następnie przez urzędy państwowe polskie, pozostają w użytkowaniu urzędów państwowych.

Art.  8.

Urzędy, które takie lokale zajmują, winny w ciągu miesiąca od daty ogłoszenia niniejszych przepisów złożyć we właściwym okręgowym zarządzie dóbr państwowych kontrakty najmu lub wnioski o rekwizycję.

Art.  9.

Dekret niniejszy nie uchybia w niczem specjalnym przepisom kwaterunkowym dla wojska.

Art.  10.

Wykonanie niniejszego dekretu oraz wydanie potrzebnych powierza się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Dan w Warszawie, dnia 8 lutego 1919 r.