Rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1435

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 1 września 2015 r.
w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie

Na podstawie art. 57g ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
warunki i częstotliwość wypłaty rekompensat, o których mowa w art. 57g ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie oraz
2)
stawkę za świnię, na podstawie której oblicza się wysokość rekompensat określonych w pkt 1, zwanych dalej "rekompensatami".
1. 
Rekompensata jest wypłacana przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, o którym mowa w art. 57g ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanej dalej "ustawą", w równych częściach, których liczba odpowiada liczbie lat, w których jest realizowany program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń, wprowadzony na podstawie art. 57e ust. 10 ustawy.
2. 
Wypłata rekompensaty następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez posiadacza świń, o którym mowa w art. 57g ust. 1 ustawy.
1. 
Wypłata pierwszej części rekompensaty następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie przyznania i ustalenia wysokości rekompensaty stała się ostateczna.
2. 
Wypłata drugiej i następnych części rekompensaty następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, o którym mowa w art. 57g ust. 1 ustawy, wpłynął wniosek o wypłatę rekompensaty.
1. 
Wnioski o wypłatę drugiej i następnych części rekompensaty składa się od dnia 15 maja do dnia 30 września każdego roku, w latach następujących po roku, w którym na podstawie art. 57e ust. 10 ustawy został wprowadzony program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. 
Wniosek o wypłatę drugiej i następnych części rekompensaty zawiera:
1)
elementy określone w art. 57g ust. 8 pkt 1 i 4 ustawy;
2)
numer decyzji o przyznaniu i ustaleniu wysokości rekompensaty, o której mowa w art. 57g ust. 5 ustawy;
3)
wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata rekompensaty.
Stawka za świnię, na podstawie której oblicza się wysokość rekompensat, wynosi 400 zł.
 W przypadku rekompensat przyznanych na podstawie wniosków złożonych w terminie określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 517 oraz z 2016 r. poz. 679 i 1153) w ust. 8 w akapicie siódmym pkt 3 i akapicie ósmym pkt 3:
1)
liczba równych części, o których mowa w § 2 ust. 1, odpowiada liczbie lat, w których jest realizowany program bioasekuracji, począwszy od 2016 r.;
2)
wnioski, o których mowa w § 4 ust. 1, składa się od dnia 15 maja do dnia 30 września każdego roku, począwszy od 2017 r.;
3)
stawka za świnię, o której mowa w § 5, wynosi 276 zł.
 W przypadku rekompensat przyznanych na podstawie wniosków złożonych w terminie określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 w ust. 8 w akapicie dziewiątym pkt 3 i akapicie dziesiątym pkt 3:
1)
liczba równych części, o których mowa w § 2 ust. 1, odpowiada liczbie lat, w których jest realizowany program bioasekuracji, począwszy od 2017 r.;
2)
wniosek o wypłatę drugiej części rekompensaty składa się od dnia 15 maja do dnia 30 września 2018 r.;
3)
stawka za świnię, o której mowa w § 5, wynosi 154 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).
2 § 5a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2061) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2016 r.
3 § 5b dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2353) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 grudnia 2017 r.