Reklama wyrobów medycznych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.817

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 kwietnia 2023 r.
w sprawie reklamy wyrobów medycznych 2

Na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
niezbędne dane, jakie ma zawierać reklama:
a)
wyrobów, o których mowa w art. 1 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.),
b)
wyrobów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, z późn. zm.)

- zwanych dalej "wyrobami", inne niż nazwa lub nazwa handlowa wyrobu oraz przewidziane zastosowanie wyrobu;

2)
sposób prezentowania reklamy wyrobów.
Dane dotyczące wyrobu przekazuje się w brzmieniu zgodnym z instrukcją używania wyrobu lub etykietą reklamowanego wyrobu i przedstawia się je w formie:
1)
audiowizualnej i wizualnej w sposób widoczny i czytelny;
2)
dźwiękowej w sposób wyraźny.
1. 
Reklama wyrobu medycznego oraz wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro kierowana do publicznej wiadomości zawiera:
1)
określenie podmiotu prowadzącego reklamę;
2)
nazwę producenta i upoważnionego przedstawiciela, jeżeli został wyznaczony;
3)
ostrzeżenie o następującej treści: "To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.".
2. 
Reklama produktu niemającego przewidzianego zastosowania medycznego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, wymienionego w załączniku XVI do tego rozporządzenia, oraz wyposażenia wyrobu medycznego kierowana do publicznej wiadomości zawiera:
1)
określenie podmiotu prowadzącego reklamę;
2)
nazwę producenta i upoważnionego przedstawiciela, jeżeli został wyznaczony;
3)
ostrzeżenie o następującej treści: "Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.".
3. 
Treść ostrzeżenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3:
1)
w przypadku reklamy w formie audiowizualnej:
a)
jest umieszczana w dolnej części reklamy, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 15% jej powierzchni,
b)
jest umieszczana w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny reklamy nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter,
c)
jest odczytywana w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania tego ostrzeżenia nie może być krótszy niż 4 sekundy;
2)
w przypadku reklamy w formie dźwiękowej jest odczytywana w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania tego ostrzeżenia nie może być krótszy niż 4 sekundy;
3)
w przypadku reklamy w formie wizualnej jest umieszczana:
a)
w dolnej części reklamy, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 10% jej powierzchni,
b)
w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny reklamy nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu jest nie większa niż wysokość liter;
4)
w przypadku reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w formie wizualnej obejmującej więcej niż jedną stronę, umieszcza się na pierwszej stronie.
1. 
W przypadku, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, w reklamie wyrobu wskazuje się, że dany przekaz ma charakter reklamowy. Przepis § 3 stosuje się.
2. 
W przypadkach, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, w reklamie wyrobu wskazuje się, że dany przekaz ma charakter reklamowy, jeżeli ta informacja nie wynika bezpośrednio i jednoznacznie z tego przekazu.
1. 
Reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego:
1)
nie może ograniczać powierzchni przeznaczonej dla osób korzystających z usług danej placówki;
2)
musi być rozmieszczona w sposób uporządkowany w stałych i wydzielonych miejscach.
2. 
Reklamę wyrobu kierowaną do publicznej wiadomości w:
1)
zakładach leczniczych podmiotów leczniczych,
2)
miejscach wykonywania praktyki:
a)
lekarskiej,
b)
przez pielęgniarkę,
c)
przez położną,
d)
fizjoterapeutycznej,
3)
punktach felczerskich

- rozmieszcza się wyłącznie w poczekalniach dla pacjentów.

3. 
Reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może polegać na stosowaniu form dźwiękowych lub audiowizualnych.
Reklama wyrobów, której rozpowszechnianie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, niespełniająca wymogów w nim określonych, może być rozpowszechniana nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 16 stycznia 2023 r. pod numerem 2023/015/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).