Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.124 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2018 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  20.  [Kwartalna informacja o realizacji postanowień ustawy]
1.  (uchylony).
2.  (uchylony).
3.  (uchylony).
4.  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych przedstawia komisji sejmowej właściwej do spraw finansów publicznych kwartalną informację o podejmowanych działaniach będących realizacją postanowień niniejszej ustawy w terminie 30 dni od zakończenia kwartału.