Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.124 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2018 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  19b.  [Zastosowanie publicznego wsparcia kapitałowego]
1.  Zastosowanie publicznego wsparcia kapitałowego polega na:
1) objęciu lub nabyciu instrumentów w kapitale podstawowym Tier I lub instrumentów dodatkowych w kapitale Tier I, lub instrumentów w kapitale Tier II;
2) udzieleniu gwarancji zwiększenia funduszy własnych.
2.  (uchylony).
3.  Podmioty objęte instrumentem tymczasowej własności publicznej powinny być zarządzane w sposób zapewniający pokrycie z uzyskanych przychodów kosztów działalności oraz zobowiązań.
4.  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po ustaniu okoliczności, o których mowa w art. 19a ust. 1, zbywa prawa udziałowe, jeżeli jest to uzasadnione warunkami rynkowymi i finansowymi. Zbycie może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotów innych niż wskazane w art. 19c ust. 1.