[Obowiązki podmiotu przejmującego prawa udziałowe; zbycie praw udziałowych] - Art. 19g. - Rekapitalizacja niektórych instytucji... - Dz.U.2022.396 t.j. - OpenLEX

Art. 19g. - [Obowiązki podmiotu przejmującego prawa udziałowe; zbycie praw udziałowych] - Rekapitalizacja niektórych instytucji oraz rządowe instrumenty stabilizacji finansowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.396 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2022 r.
Art.  19g.  [Obowiązki podmiotu przejmującego prawa udziałowe; zbycie praw udziałowych]
1. 
W zakresie, w jakim umożliwiają to posiadane prawa udziałowe, podmiot przejmujący prawa udziałowe podmiotu objętego instrumentem tymczasowej własności publicznej jest obowiązany zarządzać nim w sposób zapewniający pokrycie z uzyskanych przychodów kosztów działalności oraz zobowiązań.
2. 
Podmiot przejmujący prawa udziałowe, po ustaniu okoliczności, o których mowa w art. 19a ust. 1, zbywa prawa udziałowe, jeżeli jest to uzasadnione warunkami rynkowymi i finansowymi. Organ sprawujący nadzór właścicielski nad tym podmiotem, w drodze decyzji, nakazuje podmiotowi przejmującemu prawa udziałowe zbycie tych praw.
3. 
Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 2, organ sprawujący nadzór właścicielski zasięga opinii Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.