Art. 8. - Rejestrowe prawa rzeczowe na pojazdach mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.36.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1938 r.
Art.  8.
(1)
Pierwszeństwo zaspokojenia, wymienione w artykule poprzedzającym, rozciąga się także na roszczenia do zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia pojazdu mechanicznego od szkód (autocasco), o ile zakład ubezpieczeń na podstawie umowy nie pokrywa szkody drogą uiszczenia rachunków za dokonaną naprawę pojazdu; zakład ubezpieczeń może wypłacić odszkodowanie uprawnionemu jedynie za zgodą osoby, której służy rejestrowe prawo rzeczowe, jeżeli osoba ta zawiadomi o swym prawie zakład przed wypłatą.
(2)
Osoba, której służy rejestrowe prawo rzeczowe, może wykonywać w swoim imieniu wszelkie prawa, wynikające z umowy ubezpieczenia pojazdu od szkód. W szczególności może dochodzić w drodze sądowej roszczeń o odszkodowanie do wysokości swej należności, zabezpieczonej rejestrowym prawem rzeczowym.
(3)
Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia za wywłaszczony pojazd mechaniczny, przy czym osoba, na której rzecz wywłaszczono pojazd, jest obowiązana uwzględnić rejestrowe prawo rzeczowe, chociażby uprawniony nie zawiadomił jej o swym prawie.