Art. 31. - Rejestrowe prawa rzeczowe na pojazdach mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.36.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1938 r.
Art.  31.
(1)
Umowa zastawnicza ma być zawarta na piśmie i powinna zawierać:
1) 1
imiona, nazwiska (nazwę) oraz zamieszkanie (siedzibę) wierzyciela i zastawcy,
2)
opis przedmiotu zastawu (art. 19 ust. (1) pkt 1)), w szczególności numer silnika i numer fabryczny podwozia, jeżeli jest wiadomy,
3)
sumę i warunki płatności wierzytelności zabezpieczonej zastawem,
4)
postanowienie o ujawnieniu w rejestrze prawa zastawu na rzecz sprzedawcy,
5)
datę umowy.
(2)
W razie niezachowania tych przepisów umowa nie może być ujawniona w rejestrze.
1 Art. 31 ust. (1) pkt 1 zmieniony przez obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 listopada 1938 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.38.87.595).