Rejestracja zakładów wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych oraz nadzór nad nimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.43.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 listopada 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 20 października 1952 r.
w sprawie rejestracji zakładów wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych oraz nadzoru nad nimi.

Na podstawie art. 16 ust. 2 dekretu z dnia 19 kwietnia 1951 r. o organach administracji miar oraz o miarach i narzędziach mierniczych (Dz. U. Nr 26, poz. 195) zarządza się, co następuje:
1.
Zakłady wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych podlegają obowiązkowi rejestracji we właściwych okręgowych urzędach miar.
2.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do innych zakładów, w których dokonuje się wyrobu lub naprawy narzędzi mierniczych choćby dla własnych potrzeb.
Obowiązkowi rejestracji przewidzianej w § 1 nie podlegają:
1)
apteki - w zakresie sprzedaży termometrów lekarskich i weterynaryjnych,
2)
składy przyborów fotograficznych - w zakresie sprzedaży menzurek i wag dźwigniowych o nośności do 50 dkg,
3)
sklepy galanteryjne i sklepy z dodatkami krawieckimi - w zakresie sprzedaży przymiarów wstęgowych krawieckich,
4)
sklepy z materiałami piśmiennymi - w zakresie sprzedaży cyrkli, przenośników kątowych, przymiarów rysunkowych i innych przyrządów rysunkowych oraz wag uchylnych do listów,
5)
zakłady zegarmistrzowskie i inne - w zakresie sprzedaży przyrządów do mierzenia czasu.
1.
Zakład zamierzający dokonywać wyrobu lub naprawy narzędzi mierniczych obowiązany jest złożyć we właściwym okręgowym urzędzie miar wniosek o rejestrację.
2.
We wniosku należy podać:
1)
nazwę (w pełnym brzmieniu i używanym skrócie) i adres zakładu oraz miejsce wyrobu lub naprawy,
2)
szczegółowy wykaz rodzajów narzędzi mierniczych, które mają być wyrabiane lub naprawiane,
3)
stan urządzenia i wyposażenia technicznego zakładu,
4)
dane stwierdzające należytą umiejętność zawodową pracownika odpowiedzialnego za kontrolę techniczną zakładu w zakresie wyrobu lub naprawy narzędzi mierniczych.
1.
Okręgowy urząd miar, uwzględniając wniosek, wydaje zarejestrowanemu zakładowi dowód rejestracji.
2.
Do wyrobu lub naprawy narzędzi mierniczych zakład może przystąpić po otrzymaniu dowodu rejestracji.
3.
Okręgowy urząd miar może odmówić rejestracji zakładu wyrobu lub naprawy narzędzi mierniczych w razie stwierdzenia, że zakład ubiegający się o rejestrację nie daje rękojmi, iż będzie należycie wyrabiał lub naprawiał narzędzia miernicze.
1.
Zakład zajmujący się sprzedażą narzędzi mierniczych, a podlegający obowiązkowi rejestracji, obowiązany jest dokonać zgłoszenia do rejestracji na piśmie najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia przystąpienia do wykonywania tych czynności.
2.
W zgłoszeniu należy podać:
1)
nazwę i adres zakładu oraz miejsce sprzedaży,
2)
rodzaje sprzedawanych narzędzi mierniczych,
3)
imię, nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za czynności zakładu.
3.
Okręgowy urząd miar po otrzymaniu zgłoszenia wydaje zakładowi dowód rejestracji.
1.
Dowody rejestracji są imienne, wydawane są osobom fizycznym oraz prawnym i nie mogą być odstępowane osobom trzecim.
2.
Dowody rejestracji wydawane są na czas oznaczony lub nie oznaczony.
3.
Dowody rejestracji mogą być unieważnione w całości lub części przez okręgowe urzędy miar w przypadku nieprzestrzegania przez zarejestrowany zakład przepisów o organach administracji miar oraz o miarach i narzędziach mierniczych, przepisów niniejszego rozporządzenia lub przepisów na jego podstawie wydanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, lub też przepisów legalizacyjnych obowiązujących w zakresie objętym dowodem rejestracji.
1.
Zarejestrowany zakład obowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać właściwy okręgowy urząd miar o zamierzonej zmianie lokalu i zakresu czynności zarejestrowanych w myśl § 1, o zamiarze wyznaczenia innego pracownika odpowiedzialnego za kontrolę techniczną, o zaniechaniu wykonywania zarejestrowanych czynności lub zamiarze podjęcia wyrobu lub naprawy narzędzi mierniczych nie objętych dowodem rejestracji i o likwidacji zakładu.
2.
Zmiana lokalu zakładu wyrobu lub naprawy narzędzi mierniczych oraz podjęcie wyrobu lub naprawy narzędzi mierniczych nie objętych dowodem rejestracji i wyznaczenie innego pracownika odpowiedzialnego za kontrolę techniczną może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego okręgowego urzędu miar.
1.
Zakład naprawy narzędzi mierniczych, zamierzający dokonywać naprawy narzędzi mierniczych w czasowych warsztatach ruchomych organizowanych przez ten zakład w czasowych siedzibach objazdowych urzędów miar, obowiązany jest uprzednio uzyskać na dokonywanie wymienionych czynności pisemne zezwolenie okręgowego urzędu miar właściwego dla miejscowości, w której czasowy ruchomy warsztat ma być czynny.
2.
Delegowanie pracowników poza siedzibę zakładu w celu ustawienia lub naprawy narzędzi mierniczych w miejscu ich stosowania nie wymaga zezwolenia przewidzianego w ust. 1.
Zarejestrowane zakłady powinny prowadzić ewidencję wyrabianych i naprawianych przez nie narzędzi mierniczych oraz znaczyć je zgodnie z przepisami wydanymi przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Znakowanie narzędzi mierniczych w myśl tych przepisów nie zwalnia zakładu od obowiązku umieszczenia na narzędziach mierniczych innych oznaczeń wymaganych przez obowiązujące przepisy.
1.
Zakład wyrobu narzędzi mierniczych może przystąpić do wyrobu narzędzia mierniczego nowego rodzaju po zatwierdzeniu przez Główny Urząd Miar typu tego narzędzia. W tym celu Główny Urząd Miar może żądać dostarczenia przez zakład trzech egzemplarzy każdego typu i wielkości narzędzia, z których - w przypadku zatwierdzenia typu - zakład otrzymuje po jednym egzemplarzu każdej wielkości jako zatwierdzony wzór dla produkcji.
2.
Szczegółowe przepisy o zatwierdzaniu typów narzędzi mierniczych wydaje Prezes Głównego Urzędu Miar.
3.
Typy narzędzi mierniczych wyrabianych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, a nie zatwierdzonych przez Główny Urząd Miar, podlegają zgłoszeniu do Głównego Urzędu Miar w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia w celu ich zatwierdzenia. Przepis ust. 1 o składaniu egzemplarzy typów narzędzi mierniczych ma odpowiednie zastosowanie.
1.
Nadzór ogólny nad przestrzeganiem przepisów niniejszego rozporządzenia i przepisów na jego podstawie wydanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar należy do Głównego Urzędu Miar, bezpośredni zaś nadzór - do okręgowych, obwodowych i objazdowych urzędów miar.
2.
Prezes Głównego Urzędu Miar określa szczegółowy zakres i sposób wykonywania nadzoru nad wyrobem, naprawą i sprzedażą narzędzi mierniczych.
Od decyzji okręgowych urzędów miar w sprawach rejestracji przysługuje stronie prawo odwołania się do Głównego Urzędu Miar. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem okręgowego urzędu miar w ciągu 14 dni po doręczeniu decyzji. Decyzja Głównego Urzędu Miar jest ostateczna.
Koncesje na wyrób, naprawę i sprzedaż narzędzi mierniczych, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, będą uznawane na równi z dowodami rejestracji w rozumieniu niniejszego rozporządzenia w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia jego w życie.
Traci moc rozporządzenie Ministra Przemytu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o koncesjonowaniu wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych i o nadzorze nad nimi (Dz. U. Nr 68, poz. 630 i z 1934 r. Nr 75, poz. 707).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.