§ 7. - Rejestracja statków i łodzi żeglugi śródlądowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.50.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1935 r.
§  7.
Na podstawie potwierdzonego (§ 6) zgłoszenia urząd rejestrujący sporządza dokument rejestracyjny według wzoru Nr. 2a lub 2b (zał. Nr. 3 i 4) i wraz ze znakiem numerowym według wzoru Nr. 3 (zał. Nr. 5) wydaje go zgłaszającemu, za pokwitowaniem w odnośnej rubryce zgłoszenia, wskazując jednocześnie miejsce na statku (łodzi), w którem znak numerowy powinien być przymocowany.